en
en

Ważne dokumenty

 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego poświęcona dokumentom programowym PO IG

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku (materiał z Min. Sportu i Turystyki)

______________________________________________________________________

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (wersja z 1 kwietnia 2010 r.)

Krajowe wytyczne dot. kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013

Wytyczne Ministra dotyczące projektów indywidualnych (wersja z 22 stycznia 2010 r.)

Przewodnik MRR w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

______________________________________________________________________

Fiszka (zw. z naborem na listę indykatywną)

Kryteria oceny strategicznej

PREUMOWA

Wzór umowy dotyczącej przygotowania projektu (preumowa) - lista podstawowa 

Wzór umowy dotyczącej przygotowania projektu (preumowa) - lista rezerwowa

 

Informacja miesięczna Beneficjenta z przygotowania projektu - wzór

Informacja kwartalna Beneficjenta nt. prognoz finansowych - wzór

Wzór raportu końcowego z realizacji pre-umowy

______________________________________________________________________

Kryteria wyboru projektów (ocena formalna i merytoryczna)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w PO IG (część I ogólna)

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w PO IG (część II szczegółowa)

Przewodnik Komisji Europejskiej do Analizy kosztów i korzyści dla projektów inwestycyjnych

Do góry