en
en

Walne Zgromadzenie Członków Forum Informacji Turystycznej w dn. 26-27.10.2010 r. w Chorzowie

PROTOKÓŁ z Walnego Zgromadzenia Członków Forum Informacji Turystycznej 26-27 października 2010 roku

Zgromadzenie odbyło się w Hotelu Arsenal Palace, ul. Paderewskiego 35 w Chorzowie.

W posiedzeniu wzięło udział 33 członków Forum Informacji Turystycznej (lista obecności - zał. nr 1). Otwarcia obrad dokonał Pan Jacek Idzikowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym jednogłośnie został wybrany Stanisław Turski (Lublin), a Sekretarzem obrad została Agnieszka Sobańska (Włocławek).

Przewodniczący zaproponował następujący porządek zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
   • Mandatowo-Skrutacyjnej
   • Uchwał i wniosków,
5. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu.
6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o ważności decyzji podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
9. Wybory nowego Zarządu Forum.
10. Dyskusje na temat kierunków działalności Forum w nowej kadencji.
11. Ogłoszenie wyników wyborów i ukonstytuowanie się nowego Zarządu.
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków.
13. Zatwierdzenie wstępnego planu działania Forum na lata 2010-2012.
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Porządek i regulamin obrad został jednogłośnie przyjęty przez głosowanie jawne.

Do Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej zaproponowano następujące osoby:

Komisja Uchwał i Wniosków:
1. Barbara Tekieli - przewodnicząca
2. Barbara Jaskólska – Różycka - członek
3. Wojciech Dziabek - członek

Komisja mandatowo- skrutacyjna
1. Agnieszka Sikorska - przewodnicząca
2. Joanna Rosłońska - członek
3. Robert Nieroda - członek
Składy Komisji zatwierdzono jednogłośnie.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za lata 2008-2010 (w załączeniu) przedstawił Przewodniczący FIT Marcin Pałach, a następnie poddano je pod dyskusję.

Marek Kraszewski poruszył potrzebę wymiany doświadczeń podczas spotkań FIT. Jednocześnie zgłosił propozycję omówienia sezonu turystycznego.

Stanisław Turski podał przykład tworzenia nowej struktury dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej z jednostki budżetowej w jednostkę terenową Lokalnej Organizacji Turystycznej.

W dyskusji wziął udział Robert Kempa proponując dla FIT rolę konsultanta do prowadzenia dialogu z ROT.

Z kolei Barbara Jaskólska - Różycka podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z edukacją dzieci i młodzieży. Tym samym wystąpiła z wnioskiem stworzenia skrzynki kontaktowej, która byłaby platformą współpracy dla informacji turystycznych.

Agnieszka Sikorska przedłożyła wniosek zaproszenia przedstawicieli Regionalnych Organizacji Turystycznych na kolejne spotkanie Forum, celem wymiany doświadczeń.

W dalszej części Zgromadzenia przez głosowanie jawne, jednogłośnie przyjęto sprawozdanie oraz udzielono absolutorium Zarządowi.
Następnie przystąpiono do wyboru nowego Zarządu. Do władz FIT zostali zgłoszeni i w głosowaniu tajnym otrzymali następującą ilość głosów:
• Dziąbek Wojtek (Zawiercie) - 21 głosów
• Gawron Janusz (Wadowice) – 12 głosów
• Idzikowski Jacek (Warszawa) – 29 głosów
• Kempa Robert (Giżycko) – 11 głosów
• Pałach Marcin (Tarnów) – 27 głosów
• Rafał Małgorzata (Biała Podlaska) – 23 głosów
• Sobańska Agnieszka (Włocławek) – 25 głosów
• Szczęsny Grzegorz (Kielce) – 16 głosów
• Szostak Justyna (Ostróda) – 13 głosów
• Zięba Godula Barbara (Kraków) – 16 głosów

W skład Zarządu weszli: Idzikowski Jacek (Polska Organizacja Turystyczna w Warszawie), Pałach Marcin (Tarnowskie Centrum Informacji Turystycznej), Sobańska Agnieszka (Włocławska Informacja Turystyczna), Rafał Małgorzata (Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej), Dziąbek Wojciech (Centrala Jurajskiej Informacji Turystycznej w Zawierciu), Szczęsny Grzegorz (Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach) oraz Barbara Zięba Godula (Sieć Informacji Miejskiej InfoKraków przy Krakowskim Biurze Festiwalowym w Krakowie).

Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób:
1. Pałach Marcin – przewodniczący
2 Dziąbek Wojciech.– zastępca przewodniczącego
3. Idzikowski Jacek – sekretarz
4. Sobańska Agnieszka– członek
5. Rafał Małgorzata- członek
6. Szczęsny Grzegorz – członek
7. Barbara Zięba Godula – członek

W dalszej części obrad konstruktywnie dyskutowano nad działalnością Forum Informacji Turystycznej w ostatnich dwóch latach oraz na najbliższe lata. Najczęściej poruszanym tematem przez uczestników Zgromadzenia była certyfikacja punktów it.
Justyna Szostak zaproponowała włączenie do kryteriów badania pod względem obsługi - anonimowy telefon.

Natomiast Robert Łętowski wskazał, że w certyfikacji punktu it ważna jest ocena turysty. Wystąpił również z wnioskiem, aby POT zachęcał samorządy do tworzenia informacji turystycznych, aby zlikwidować „białe plamy" na mapie Polski.

Barbara Jaskólska - Różycka wyraziła potrzebę stworzenia wykazu informacji turystycznych na portalu internetowym POT.

Barbara Tekieli widzi potrzebę szkolenia lokalnych władz w zakresie działalności informacji turystycznej. Zawnioskowała o stworzenie bazy wzorcowych punktów it.

Grzegorz Szczęsny przypomniał o wdrażanych przez POT projektach unijnych w zakresie promocji.

Jacek Idzikowski podkreślił istotę współpracy na wszystkich płaszczyznach działalności POT. Jednocześnie przekazał, że po ukończeniu certyfikacji punktów it będzie prowadzona kampania promocyjna informacji turystycznych.

Barbara Zięba Godula podkreśliła jak istotna jest przy certyfikacji kwestia profesjonalnej promocji, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, skierowanej do potencjalnych klientów informacji turystycznych.

Po zakończonej dyskusji zgromadzeni obejrzeli prezentację Andrew Daines „Visit Britan's National Tourism Open Platform".

Na zakończenie Barbara Tekieli przedstawiła sprawozdanie komisji uchwał i wniosków:
1. Istnieje pilna potrzeba stworzenia przejrzystej i aktualnej listy wszystkich istniejących punktów i centrów IT w Polsce w miejscu łatwo dostępnym na narodowym portalu POT;
2. Po przeprowadzeniu pierwszej edycji certyfikacji większości województw wyciągnięto następujące wnioski:
- celowa jest ponowna analiza kryteriów certyfikacji, ze szczególnym uwzględnieniem oceny jakości obsługi w placówce IT na podstawie: opinii turystów i tajemniczego klienta,
- należy ujednolicić interpretację kryteriów certyfikacji (zaproponowano szkolenie dla osób certyfikujących, dobre przykłady z kilku regionów);
- należy zmienić zasady otrzymywania certyfikatów poprzez wcześniejsze przekazywanie wniosków tak aby podmiot zainteresowany miał czas zapoznać się z wynikami i miał szansę na ewentualnie uzupełnienie brakujących elementów;
3. Konieczna jest profesjonalna kampania promocyjna opracowana przez POT skierowana do potencjalnych użytkowników zarówno w Polsce jak i poza jej granicami (via POIT) certyfikowanych placówek IT. Byłaby to forma zachęcenia pozostałych placówek do podjęcia działań w celu uzyskania certyfikatu.
4. Konieczna jest wymiana doświadczeń i ewentualne szkolenie w zakresie Systemów Informacji Turystycznej w poszczególnych regionach (finansowanie, metodyka) ze względu na zróżnicowane podejście do zagadnienia w poszczególnych województwach. W tych spotkaniach powinny uczestniczyć osoby odpowiedzialne za szeroko pojętą informację turystyczną w regionach oraz osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
5. Zasadne jest zapraszanie na kolejne spotkania Forum IT przedstawicieli ROT-ów oraz Urzędów Marszałkowskich w celu nawiązania wspólnej dyskusji nad przyszłością systemów informacji turystycznej.
6. W celu podnoszenia jakości obsługi i funkcjonowania placówek IT, jak również pomocy w tworzeniu nowych punktów IT, Forum IT stworzy ogólnodostępną bazę wzorcowych placówek, które deklarują chęć przyjęcia na staż pracowników nowopowstających punktów IT. Wykaz zadeklarowanych placówek będzie umieszczony na stronie POT-u;
7. W celu promocji działalności placówek IT ważne jest podjęcie przez nie działań edukacyjnych skierowanych do przyszłych użytkowników IT, szczególnie dzieci i młodzieży. Istotne jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń w tym zakresie;
8. Pracownicy jednostek IT powinni wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie reprezentując interesy branży turystycznej w strukturach samorządowych, ROT-ach i LOT-ach oraz lokalnych grupach działania;

Komisja uchwał i wniosków:
Barbara Tekieli
Barbara Jaskólska-Różycka
Wojciech Dziąbek

W wyniku głosowania wnioski zostały przyjęte przy 32 głosach – za, z 1 głosem wstrzymującym się.
Organizatorzy podziękowali gościom za przybycie i przekazali deklaracje dalszej współpracy.
Na tym zebranie zakończono.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków FIT
Stanisław Turski

Sporządziła: Agnieszka Sobańska

Chorzów, 26 października 2010 r.

Do góry