en
en

Spotkanie Zarządu Forum Informacji Turystycznej w Warszawie (27.02.07)

PROTOKÓŁ - z posiedzenia Zarządu Forum Informacji Turystycznej z dnia 27 lutego 2007 r.
Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej, Warszawa, ul. Chałubińskiego 8.

Zebranie otworzył i prowadził przewodniczący FIT Stanisław Turski. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Forum Informacji Turystycznej:

- Stanisław Turski (Lublin) – przewodniczący
- Marcin Pałach (Tarnów) – zastępca przewodniczącego
- Jacek Idzikowski (Warszawa) – sekretarz
- Agnieszka Sobańska (Włocławek) – członek
- Katarzyna Mazanowicz (Gdańsk) – członek
- Wojciech Dziąbek (Zawiercie) – członek
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Wicedyrektor Departamentu Informacji Turystycznej .Jacek Szafader i Marcin Pilszczek z Biura Strategii i Analiz.

Przewodniczący zaproponował następujący porządek zebrania:
1. Budowa autoryzowanej sieci rekomendowanych centrów informacji turystycznych przez FIT we współpracy z POT.
2. Organizacja szkoleń.
3. Organizacja III edycji konkursu na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce.
4. Wolne wnioski.

Ad.1 - dyskutowano na temat dowolności używania znaku „i”. Wicedyrektor Jacek Szafader zaproponował aby Zarząd FIT weryfikował biura informacji turystycznych. Rekomendowane centra, te które będą wskazane przez ROT będą mogły używać logo Polska lub otrzyma specjalny certyfikat. Będzie to znak przynależności do sieci wiodących informacji turystycznych.
Ustalono, że zostaną wystosowane pisma do Zarządów ROT z prośbą o wskazanie do 5 rekomendowanych centrów informacji turystycznych w każdym województwie. Ponadto zostaną wysłane ankiety do wskazanych biur. Po weryfikacji przez Zarząd FIT i w porozumieniu z POT wyłoniona zostanie autoryzowana sieć rekomendowanych centrów informacji turystycznych.

Ad. 2 - Forum Informacji Turystycznej planuje zorganizowanie centralnego szkolenia w Warszawie dla przedstawicieli centrów informacji turystycznej członków Forum Informacji Turystycznej. Zarząd wybrał następujące tematy na szkolenie:
- Działania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie informacji turystycznej w Polsce oraz ich znaczenie w rozwoju turystyki w regionie.
- Tworzenie polskiego systemu informacji turystycznej.
- ISIT – perspektywy, korzystanie z niego, zadania dla centrów „it”.
- Promocja regionu za pośrednictwem portalu Unii Europejskiej (visiteurope) – zadania „it” w tym zakresie.
Jednocześnie ustalono, że konieczne jest opracowanie podstawowego kanonu tematów szkoleń dla Regionalnych Organizacji Turystycznych. Tematyka winna obejmować następujące tematy:
- Nowoczesne narzędzia informacji i promocji w pracy informatora turystycznego (ISIT, kioski multimedialne).
- Organizacja centrum informacji turystycznej (wybór lokalizacji, wyposażenie, kadry, zaopatrzenie w materiały itp.).
- Dodatkowe zadania pracowników centrów „it”:
- organizacja konferencji prasowej, tworzenie notatki prasowej,
- organizacja wycieczek prasowych study tour,
- współpraca z mediami (lokalnymi),
- organizacja targów i imprez promocyjnych,
- wydawnictwa.
- Pozyskiwanie środków finansowych na działania informacji turystycznej.
- Oznakowanie atrakcji turystycznych regionu drogowymi znakami turystycznymi i wpływ tych działań na zwiększenie liczby turystów odwiedzających region – inicjatywy dla pracowników „it”.

Ad. 3 - Omówiono organizację III edycji konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce. Postanowiono zmienić regulamin w kwestii podziału na dwie kategorie. Zrezygnowano z nagród pieniężnych. Poza dyplomem dla laureatów rozważane jest wręczanie statuetek.

Ad. 4 - Przewodniczący Stanisław Turski zainicjował pomysł wydania monografii informacji turystycznej w Polsce.

Następne spotkanie Zarządu FIT zaplanowano na koniec maja br.
Do góry