en
en

Przebieg życia projektu

Etap I Fiszka aplikacyjna

Schemat naboru fiszek

Środki na projekt inwestycyjny w Działaniu 6.4 POIG otrzymają tzw. projekty indywidualne.

W celu złożenia propozycji projektu należy pobrać formularz fiszki  wypełnić go i przesłać do POT.

Fiszki aplikacyjne zostają przekazane do oceny strategicznej, następnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) poddaje propozycje projektów 30. dniowym konsultacjom społecznym.

Po ich zakończeniu Minister Rozwoju Regionalnego formułuje ostateczną wersję listy projektów kluczowych i publikuje ją na swojej stronie (wykaz ten aktualizowany jest dwa razy w roku).

Etap II Wniosek oraz umowa o dofinansowanie

Schemat naboru wniosków

Pomiędzy projektodawcą a POT zostaje zawarta umowa na przygotowanie projektu (preumowa), która zobowiązuje projektodawcę (beneficjenta) do przygotowania projektu w określonym terminie. Umowa ta nie jest jeszcze gwarancją otrzymania dotacji.

W tym okresie projektodawca zobowiązany jest do składania comiesięcznych raportów z postępów w przygotowaniu projektu.

Na tym etapie należy pobrać wniosek o dofinansowanie
i po wypełnieniu oraz dołączeniu wymaganych dokumentów przesłać go do POT. Ważny załącznik do wniosku o dofinansowanie stanowi Studium Wykonalności.

Po złożeniu wniosku i zamknięciu monitorowania przygotowań projektu, beneficjent zobowiązany jest sporządzić raport końcowy z realizacji pre-umowy.

Po pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej wniosku, sprawdzeniu poprawności dokumentacji środowiskowej, pomiędzy beneficjentem a POT zostaje zawarta umowa o dofinansowanie projektu, która upoważnia beneficjenta do otrzymania środków finansowych na realizację onwestycji.

Etap III Realizacja projektu

W trakcie realizacji projektu beneficjent zobowiązany jest sporządzać wnioski o płatność zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji oraz o planowanych i poniesionych wydatkach.

 

klik_szkolenia              klik_indykatywna

Adres e-mail: projekty@pot.gov.pl

Do góry