en
en

Polska krajem wartym swojej ceny.

Według raportu wykonanego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej „Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji do ofert głównych konkurentów" wynika, że Polska jest atrakcyjna cenowo dla turystów zagranicznych.

W ubiegłorocznej edycji rankingu Country Brand Index, wskazującego kraje o najlepszej marce, Polska zajęła wysokie – piąte – miejsce wśród krajów „Wartych swojej ceny”. Oznacza to, że Polska nie tylko budzi zainteresowanie jako cel wyjazdów (w 2007 roku Polska zajęła ósme miejsce w kategorii „Wschodząca gwiazda”), ale potwierdza ją w oczach tych, którzy zdecydowali się odwiedzić nasz kraj. Spośród krajów tradycyjnie uznawanych za konkurencyjne względem Polski (Czechy, Węgry, Słowacja, kraje nadbałtyckie) jedynie Cechy zajęły w rankingu krajów „Wartych swojej ceny” wyższe – czwarte – miejsce.

To, że Polska jest krajem „wartym swojej ceny”, potwierdziło badanie zrealizowane w 2009 roku na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, którego wyniki zawarto w raporcie „Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji do ofert głównych konkurentów”. Autorem opracowania jest dr Teresa Skalska, adiunkt w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. oraz w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie.

Za cel opracowania przyjęto analizę konkurencyjności cenowej polskiej oferty turystycznej, na strategicznych dla Polski rynkach generujących ruch turystyczny, w zakresie wybranych rodzajów produktów: city breaks, wydarzeń, objazdów grupowych, pobytów w uzdrowiskach oraz obiektach typu SPA, różnych form turystyki aktywnej, a także oferty bazy noclegowej. W ramach przeprowadzonej analizy porównano ceny katalogowe proponowane przez polskich usługodawców dla wybranych produktów turystycznych z tymi, które oferują nasi główni konkurenci: Czesi, Słowacy, Węgrzy, Litwini, Łotysze i Estończycy. Do badania włączono również ceny usług świadczonych na rynku niemieckim. Badanie zostało przeprowadzone dla okresu sześciu miesięcy: od maja do października 2009 roku.

Za podstawową jednostkę do porównań służących ocenie konkurencyjności cenowej poszczególnych krajów przyjęto średnią cenę jednego osobonoclegu. Ogółem (dla wszystkich badanych krajów) wyniosła ona 317 PLN, przy czym krajem najbardziej konkurencyjnym cenowo okazała się Polska (średnia cena jednego osobonoclegu na poziomie 268 PLN), najmniej zaś Łotwa (379 PLN).

Po uwzględnieniu w analizie podziału na poszczególne rodzaje produktów turystycznych, Polska okazała się szczególnie konkurencyjna cenowo jeżeli chodzi o ofertę bazy noclegowej typu „same noclegi” oraz produktów city break. Najważniejszymi konkurentami polskich przedsiębiorstw okazali się odpowiednio usługodawcy węgierscy (dla oferty typu „same noclegi”) i czescy (w przypadku produktów city break). W odniesieniu do produktu wydarzenia ceny usług świadczonych na terenie Polski były bardzo konkurencyjne (niższe ceny oferowali jedynie Czesi), natomiast w przypadku objazdów grupowych polskie przedsiębiorstwa oferowały ceny niemal najwyższe (po Litwie). Podobne różnice występowały w odniesieniu do usług sanatoryjnych i produktów SPA i wellness. Te pierwsze charakteryzowały w Polsce ceny najniższe w porównaniu z produktami konkurentów, ceny tych drugich zaś plasowały się na jednym z najwyższych poziomów. Do ciekawych wniosków prowadzi analiza cen usług turystyki aktywnej, zwłaszcza rowerowej i kajakowej. Na wszystkich analizowanych rynkach z turystyką tą były związane ceny niższe od przeciętnych, a polscy usługodawcy proponowali bardzo korzystne warunki cenowe (zwłaszcza w odniesieniu do turystyki kajakowej).

Podsumowując, jeżeli chodzi o poziom cen, pozycja Polski w relacji do pozostałych krajów europejskich uwzględnionych w badaniu jest korzystna – wynika z niego, że Polska znajduje się w strefie cen niskich bądź średnich. Dla znaczącej części produktów poziom cen jest porównywalny lub niższy w stosunku do oferowanych w Czechach i na Węgrzech, a nawet w Niemczech. Zdecydowanie za drogie – w porównaniu z ofertami naszych najbliższych konkurentów – są natomiast hotele klasy średniej (3*).

W raporcie „Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji do ofert głównych konkurentów”, oprócz bardziej szczegółowych wyników badania, omówiono również jego merytoryczne podstawy, określono miejsce ceny w procesie zarządzania marketingowego i jako narzędzia konkurencji .

 

Raport „Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji do ofert głównych konkurentów”, opracowany na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, można pobrać :

Dane i Wiedza, Badania i Analizy, 2009 http://pot.gov.pl/Kategorie/bazy_wiedzy_i_bazy_danych/badania_i_analizy/potgov_second_category_view

 

Do góry