en
en

Pierwsze spotkanie Zespołu Roboczego ds. Informacji Turystycznej

Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej powstał Zespół Roboczy ds. Informacji Turystycznej. Powołany z przedstawicieli POT oraz ROT-ów Zespół spotkał się z Zarządem Forum Informacji Turystycznej w celu ustalenia strategii rozbudowy systemu informacji turystycznej oraz kategoryzacji centrów informacji turystycznej.

 

 

 

Z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej powstał Zespół Roboczy ds. informacji Turystycznej. Powołany z przedstawicieli  POT oraz ROT-ów Zespół spotkał się z Zarządem Forum Informacji Turystycznej w celu ustalenia strategii rozbudowy systemu informacji turystycznej oraz kategoryzacji centrów informacji turystycznej.

Budowa wojewódzkich centrów informacji turystycznej (WCIT) to inicjatywa polegająca

na stworzeniu regionalnych centrów informacji turystycznej w każdym z województwie. Finansowanie powstania centrów opierałoby się przede wszystkim na pozyskanych przez POT funduszach unijnych. W dalszym okresie centra zostałyby przekazane w dzierżawę regionalnym organizacjom turystycznym.

 

Zręby opracowanej na spotkaniu koncepcji opierają się na „Strategii rozwoju

i funkcjonowania śląskiego systemu informacji turystycznej” przygotowanej dla Śląskiej Organizacji Turystycznej.

 

Założenia projektu:

 • Instytucją prowadzącą WCIT byłyby regionalne organizacje turystyczne
 • Centrum informacji turystycznej powinno powstać w oparciu o miejski punkt informacji turystycznej działający w stolicy województwa

Struktura:

 • strefa bezpośredniej obsługi klienta, - w ograniczonej formie,
 • strefa backoffice – rozbudowane biuro, które stanowić będzie serce całego WCIT,

 

Zakres zadań w warstwie analogowej:

·        Gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu swojego działania oraz obszaru województwa,

·        Dystrybucja informacji – świadczenie usług IT,

·        Świadczenie innych usług –, sprzedaż pamiątek, gadżetów, biletów, publikacji, organizacja czasu wolnego, etc,

·        Doradztwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku,

·        Świadczenie usług doradczych dla podmiotów pragnących prowadzić jednostkę świadczącą usługi IT (Centrum Doradztwa IT),

·        Wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych,

·        Aktywna współpraca z branżą turystyczną, organizacjami pozarządowymi i jednostkami świadczącymi usługi IT, w celu promowania regionu, jego oferty i produktów turystycznych,

·        Prowadzenie ewidencji jednostek świadczących usługi IT w województwie,

·        Prowadzenie sprawozdawczości ze swojej działalności,

·        Ankietowanie turystów i przekazywanie ankiet do ROT-u,

·        Bieżące aktualizowanie danych,

·        Transfer wiedzy dla samorządów, (edukacja oficjeli na temat roli turystyki i informacji turystycznej),

·        Rola doradcza – WCIT doradczy w stosunku do samorządów lokalnych,

 

Zakres zadań w warstwie cyfrowej:

·         Funkcja administratora regionalnego, który pozyskuje, wprowadza i edytuje dane oraz weryfikuje dane z poziomu niższego i aktualizuje lokalne serwisy internetowe,

·         Tłumaczenie na języki obce treści promocyjno-informacyjnych na swoim poziomie,

·         Bieżące aktualizowanie danych,

 • Inne, uzgodnione w ramach wdrożenia Strategii,

 

 

 

Kategoryzacja Centrów Informacji Turystycznej jest to zagadnienie szczególnie ważne ze względu na potrzebę podniesienia jakości obsługi turystów w centrach informacji turystycznych.

 

Obecnie w wielu regionach podejmowane są oddolne inicjatywy mające na celu rozwiązanie tego zagadnienia. Przykładem mogą być działania prowadzone przez Śląską, Świętokrzyską i Małopolską organizację turystyczną.

 

Kategoryzacja ma opierać się na systemie gwiazdkowym od 1 do 4, uwzględniając także sezonowość funkcjonowania centrum. Podkreślano także konieczność zastrzeżenia nazwy „informacja turystyczna” używanej łącznie ze znakiem „i”, tak aby podobnie jak z nazwą hotel, mogłyby używać jej tylko uprawnione do tego podmioty (terminy punkt i centrum informacji turystycznej mogą być niejasne, dlatego należy ograniczyć się do nazwy Informacja Turystyczna)

 

Wskazano także na konieczności rozpoczęcia kampanii informacyjnej wśród turystów

na temat znaczenia wprowadzonej kategoryzacji, tak by turysta wiedział jaki zakres usług może być świadczony przez informację turystyczną.

 

W trakcie spotkania poruszono bardzo ważny problem kryteriów na podstawie których zostanie przeprowadzona kategoryzacja. Na podstawie wymagań jakie zostały przedstawione w Strategii Śląskiej Organizacji Turystycznej oraz propozycji zgłaszanych przez uczestników spotkania, została przygotowana wstępna lista kryteriów, które posłużą od oceny centrum informacji turystycznej.

 

Wymienione poniżej kryteria zostały podzielone ze względu na swoją rangę. Jako kryteria generalne oznaczono czynniki dominujące, natomiast jako poboczne oznaczono te które mają mniejsze znaczenie.

 

Kryteria generalne:

 • Lokalizacja
 • Oznakowanie (w tym dojazd)
 • Dni i godziny otwarcia
 • Układ pomieszczeń (funkcjonalność)
 • Bezpłatne materiały promocyjne
 • Doświadczenie pracowników w informacji turystycznej
 • Znajomość języków obcych
 • Zakres udzielanych informacji (łącznie z zakresem terytorialnym)

 

Kryteria poboczne:

 • Dostępność dla niepełnosprawnych
 • Możliwość udzielania informacji poza godzinami pracy (witryna, Web, infomat)
 • Możliwość skorzystania z Internetu przez turystę
 • Sprzedaż Pamiątek, publikacji
 • Dodatkowe funkcje (rezerwacja noclegów, pośrednictwo w usługach przewodnickich)
 • Przechowalnia bagażu
 • Toalety
 • Parking

 

Komisja weryfikacyjna:

Ważnym zagadnieniem jest także organizacja komisji weryfikacyjnej której głównym zadaniem będzie kategoryzacja istniejących i nowopowstających centrów informacji turystycznej.

 

Wnioski:

 • Komisja powinna działać na poziomie regionu,
 • Skład od 3-10 osób, dowolnie dobieranych przez ROT,
 • Ścieżka weryfikacji: wniosek składany przez centrum - decyzja kapituły - weryfikacja w terenie (1-2 osoby)-potem ostateczna decyzja.
 • Weryfikacja raz do roku przed sezonem turystycznym

 

Informacje: Jacek Idzikowski  tel. 22 536 70 67


Do góry