en
en

Pierwsze spotkanie Wspólnej Polsko-Białoruskiej grupy roboczej ds. turystyki

25-27 czerwca 2008 r. w Brześciu odbyło się pierwsze posiedzenie Wspólnej Polsko-Białoruskiej grupy roboczej ds. turystyki. Obradom przewodniczyli Pani Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej oraz Pan Czeslav Szulga, zastępca Ministra Sport i turystyki Republiki Białorusi.

 

W dniach 25-27 czerwca 2008 r. w Brześciu odbyło się I posiedzenie Wspólnej Polsko-Białoruskiej grupy roboczej ds. turystyki. Obradom przewodniczyli Pani Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej oraz Pan Czeslav Szulga, zastępca Ministra Sport i turystyki Republiki Białorusi. Ze strony POT w spotkaniu wzięła udział pani wiceprezes, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek.


Podczas spotkania dyskutowano nt. rozwoju turystyki w Polsce i na Białorusi, omówiono rozwój wymiany turystycznej między obu krajami także w aspekcie przystąpienia Polski do strefy Schengen.


Strony potwierdziły gotowość rozwijania współpracy w dziedzinie turystyki zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisanej  27 listopada 1995 w Warszawie.


Strony potwierdziły gotowość popierania realizacji projektów w zakresie turystyki przygranicznej, w szczególności dotyczących tworzenia infrastruktury turystycznej oraz współpracy celem wspólnego wykorzystania zasobów turystycznych Kanału Augustowskiego i Puszczy Białowieskiej.


W związku z obchodami 600-lecia Puszczy Białowieskiej w roku 2009 strony postanowiły wykorzystać ten jubileusz dla promocji przyjazdów turystów do Puszczy Białowieskiej. Strona białoruska zamierza rozpatrzyć możliwość otwarcia Centrum Informacji Turystycznej Republiki Białoruś w Warszawie, Łodzi i Gdańsku.


Do góry