en
en

Ogłoszenie o pracy na Stanowisku ds. Kontroli i Procedur - w Departamencie Funduszy Europejskich

stanowisko związane z realizacją zadań POT jako Instytucji Wdrażającej Działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG)

Miejsce pracy:

Warszawa
Region: Mazowieckie

Zakres głównych zadań:

 • przygotowanie i aktualizacja rocznych Planów kontroli dla Działania 6.4 PO IG oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania tego Planu;
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych i planowych oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej, a także dokonywanie czynności sprawdzających (rekontrolnych);
 • raportowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz okresowa sprawozdawczość na poziomie Działania 6.4. PO IG;
 • aktualizacja (w porozumieniu z innymi stanowiskami) Instrukcji Wykonawczych dla Działania 6.4 PO IG (podręcznik procedur).

Wymagania obligatoryjne:
 • wykształcenie wyższe
 • co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe
 • dyspozycyjność – gotowość do częstych wyjazdów służbowych (wizyty kontrolne w miejscach realizowanych inwestycji)
 • wiedza z zakresu realizacji czynności kontrolnych;
 • analityczne myślenie

Wymagania pożądane:
 • wykształcenie prawnicze lub administracyjne;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy, w jednostce administracji publicznej, przy obsłudze funduszy europejskich;
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz znajomość wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013

Oferujemy:
 • ciekawą pracę, pełną wyzwań
 • pracę w pełnym wymiarze godzinowym
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego, na adres: alicja.grabowska@pot.gov.pl do dnia 16.12.2009 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Niezakwalifikowane CV zostaną zniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”

Do góry