en
en

Ogłoszenie o pracy na Stanowisku ds. Finansów i Monitoringu - w Departamencie Funduszy Europejskich

stanowisko związane z realizacją zadań POT jako Instytucji Wdrażającej Działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

Miejsce pracy:

Warszawa
Region: Mazowieckie

Zakres głównych zadań:

 • weryfikacja wniosków o płatność pod względem poprawności formalno-rachunkowej w projektach z Działania 6.4 PO IG oraz sporządzanie Dyspozycji płatności na rzecz beneficjentów;
 • okresowa sprawozdawczość w zakresie zapotrzebowania i wykorzystania środków europejskich i dotacji celowej budżetu państwa w ramach Działania 6.4. PO IG;
 • monitoring przebiegu realizacji projektów i sporządzanie okresowych raportów zbiorczych na poziomie Działania 6.4 PO IG;
 • przygotowanie, realizacja i rozliczenie rocznych projektów własnych POT, finansowanych z Pomocy Technicznej PO IG.

Wymagania obligatoryjne:
 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe;
 • wiedza z zakresu finansów publicznych;
 • zaawansowana znajomość obsługi elektronicznych baz danych oraz dokonywania obliczeń rachunkowych z użyciem arkusza MS Excel.

Wymagania pożądane:
 • wykształcenie ekonomiczne;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy, w jednostce administracji publicznej / przy obsłudze funduszy europejskich / w pionie finansowo-księgowym;
 • wiedza z zakresu funduszy europejskich oraz znajomość wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

Oferujemy:
 • ciekawą pracę, pełną wyzwań;
 • pracę w pełnym wymiarze godzinowym;
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego, na adres: alicja.grabowska@pot.gov.pl do dnia 16.12.2009 r.

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Niezakwalifikowane CV zostaną zniszczone.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”.

Do góry