en
en

Konsultacje społeczne projektów 6.4

 

21 czerwca 2008 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne propozycji indykatywnego wykazu projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Konsultacje będą trwały do 20 lipca 2008 r. i są prowadzone wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej MRR.

Wszystkie zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych opinie, propozycje i uwagi zostaną rozpatrzone. Następnie Instytucja Pośrednicząca dla działania 6.4 – Ministerstwo Gospodarki - przedstawi propozycję listy projektów indywidualnych uwzględniającą wyniki przeprowadzonych konsultacji.

Decyzję o ostatecznym kształcie listy podejmie Instytucja Zarządzająca PO IG - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - po przeprowadzeniu konsultacji.

Lista projektów indywidualnych dla działania 6.4 zostanie ogłoszona przez Minister Rozwoju Regionalnego nie później niż 31 lipca 2008 r.

W celu zgłoszenia uwag lub przedstawienia opinii na temat propozycji projektów indywidualnych, należy wypełnić formularz zgłaszania uwag  i przesłać go na adres: katarzyna.sitek@mrr.gov.pl. W tytule maila prosimy podać: „Konsultacje społeczne projektów dla działania 6.4 PO IG”. Uwagi w ramach konsultacji będą przyjmowane jedynie na tym formularzu.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Pobierz propozycję listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 POIG

Pobierz informację o naborze projektów na listę projektów idywidualnych dla Działania 6.4 POIG

Pobierz skrócony opis projektów rekomendowanych do umieszczenia na liście indykatywnej w ramach Działania 6.4 POIG

Do góry