en
en

Konkurs „Turystyczna Pamiątka z Regionu”

Polska Organizacja Turystyczna i Małopolska Organizacja Turystyczna po raz kolejny organizują konkurs „Turystyczna Pamiątka z Regionu”
 
Polska Organizacja Turystyczna i Małopolska Organizacja Turystyczna po raz kolejny organizują konkurs „Turystyczna Pamiątka z Regionu”
 
Konkurs ma na celu popularyzację i wyróżnienie najbardziej atrakcyjnych i skutecznych marketingowo pamiątek symbolizujących regiony turystyczne Polski. Skierowany jest do samorządów terytorialnych i gospodarczych, instytucji i organizatorów przedsięwzięć, stowarzyszeń i fundacji, środków masowego komunikowania oraz wszystkich innych zainteresowanych tworzeniem turystycznych pamiątek z regionu. Do konkursu mogą być zgłoszone pamiątki aktualnie oferowane turystom lub ich projekty
 
Pamiątki turystyczne obejmują następujące kategorie:
·        wyroby symbolizujące region, miejscowość lub lokalną tradycję
·         artystyczne dzieła z lokalnym motywem
·        wytwory sztuki kulinarnej i regionalne przysmaki o unikalnej recepturze
 
Na podstawie zgłoszeń i regulaminu Jury przyznaje Nagrody Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej w każdej z kategorii. Oprócz nagród mogą być przyznane specjalne wyróżnienia.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 stycznia 2007 roku.
 
Warunki zgłoszenia
Każdy zgłaszający ma prawo do zgłoszenia jednej kandydatury.
Zgłoszenie kandydatury, oprócz karty stanowiącej załącznik do regulaminu obejmuje okazowy wyrób lub jego fotografie z opisem, projekt pamiątki oraz inne materiały świadczące o atrakcyjności promocyjnej zgłaszanej do konkursu pamiątki turystycznej.
 
 
Sekretariat konkursu, na adres którego należy przesyłać zgłoszenia znajduje się w siedzibie POT, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, tel. (0-22) 536-70-29, fax. (0-22)536-70-04
 
Materiały i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez Polską Organizację Turystyczną i
będą zwracane tylko na pisemną prośbę zgłaszającego. Zgłaszający przejmuje od organizatora wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku ze zgłoszeniem.
 
 
Złożenie podpisu na zgłoszeniu stanowi oświadczenie o przekazaniu majątkowych praw autorskich
do załączonych materiałów i fotografii dla potrzeb POT w zakresie obrotu oryginałem – wprowadzaniem do obrotu, użyczeniem.
Złożenie podpisu jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających
z niniejszego regulaminu.
 
 
 
 
 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA KONKURS „Pamiątka Turystyczna z Regionu”
 
 
NAZWA INSTYTUCJI LUB IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ
(Adres i dane kontaktowe)
 
 
 
OSOBA REPREZENTUJĄCA ZGŁASZAJĄCEGO (TWÓRCA PAMIĄTKI)
 IMIĘ I NAZWISKO,
 TEL.
 ADRES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPIS PRODUKTU
/WEDŁUG KRYTERIÓW PODANYCH W REGULAMINIE/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................
UZASADNIENIE
ZAGŁASZAJĄCEGO
 
 
 
 
 
 
.................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................
 
.................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................
 
 ......................................................                      ...................................................
                          /DATA/                                                          /PODPIS/
 
 
Do góry