en
en

Konkurs na dyrektorów Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej (POIT)

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej (POIT) z siedzibami w: Londynie, Paryżu, Rzymie, Sztokholmie

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów polskich ośrodków informacji turystycznej (POIT) z siedzibami w: Londynie, Paryżu, Rzymie, Sztokholmie 
  

Główne obowiązki: 

Promocja Polski w dziedzinie turystyki na rynku działania właściwego POIT. 

Wymagania konieczne: 

 • Obywatelstwo polskie
 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Biegła znajomość języka, tj.:

- POIT w Londynie: angielski
- POIT w Paryżu: francuski
- POIT w Rzymie: włoski
- POIT w Sztokholmie: angielski

 • Prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”
 • Minimum 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w promocji lub marketingu lub turystyce
 • Minimum trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • Znajomość pakietu MS Office oraz Internetu
 • Dobry stan zdrowia

Wymagania pożądane: 

 • Znajomość realiów kraju urzędowania
 • Znajomość języka angielskiego w POIT w Paryżu i Rzymie; znajomość języka szwedzkiego w POIT w Sztokholmie
 • Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu, turystyki
 • Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Kodeksu Pracy
 • Znajomość Ustawy o usługach turystycznych
 • Znajomość ustawy i statutu o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz regulaminu organizacyjnego polskich ośrodków informacji turystycznej  
 • Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 • Życiorys i list motywacyjny
 • Kopia dowodu osobistego
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość właściwego języka obcego (preferowane egzaminy państwowe).
 • Kopia dokumentów jednoznacznie potwierdzających doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności
 • Podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.”


Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie pracy pisemnej (maksymalnie  2 str A-4) na temat: „Założenia do promocji Polski w dziedzinie turystyki na rynku działania właściwego POIT”. 

W przypadku  przedstawienia  dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów  z   prośbą   o dostarczenie   dodatkowych   dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem a także sprawdzić znajomość właściwego języka obcego poprzez rozmowę z native speaker’em.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem poczty  kompletu dokumentów, w terminie do 05 maja 2008 roku (liczy się data wpływu na dziennik podawczy) na adres:

Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
pietro XIX
z   dopiskiem   „Konkurs   na   stanowisko  dyrektora POIT……(podać właściwy)”  
 
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01 lipca 2008 r.

Wstępna   kwalifikacja   kandydatów   odbędzie    się    na  podstawie   dostarczonych dokumentów.  Wybrani  kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
O terminie i miejscu rozmowy osoby zostaną powiadomione telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty  odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 


Do góry