en
en

Konkurs im. Mieczysława Orłowicza

Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Klub Publicystyki Turystycznej zaprasza do udziału w konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową.
 
Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Klub Publicystyki Turystycznej zaprasza do udziału w konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową.
 
Zgłoszenie, oprócz karty, obejmuje ksero publikacji, taśmy magnetofonowej nagrań bądź taśmy magnetowidowej programów TV (lub utrwalonych na innych nośnikach elektronicznych np. płyta CD) opublikowanych lub wyemitowanych w roku 2006.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 stycznia 2007 roku.
 
Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych materiałów prasowych, audycji radiowych oraz programów telewizyjnych, które promują polską turystykę krajową. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy:
·         redakcji prasowych
·         stacji radiowych
·         stacji telewizyjnych
publikujących i emitujących artykuły, audycje i programy poświęcone polskiej turystyce.
Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje samym autorom oraz, za ich zgodą, redakcjom
i agencjom prasowym, rozgłośniom radiowym, stacjom telewizyjnym, stowarzyszeniom dziennikarzy, organizatorom konkursu, zrzeszeniom i stowarzyszeniom branżowym, a także regionalnym i lokalnym organizacjom turystycznym i innym stowarzyszeniom turystycznym.
Nagrody
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:
-         publikacje prasowe
-         publikacje radiowe
-         publikacje telewizyjne
Do nagród mogą pretendować dziennikarze, redakcje i zespoły dziennikarskie. Nagrodami
w konkursie są nagrody pieniężne oraz statuetki i dyplomy.
Sekretariat Konkursu, na adres którego należy przesyłać zgłoszenia znajduje się
w Polskiej Organizacji Turystycznej, 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8., tel. (0-22) 536-70-29, fax (0-22) 536-70-04.
Dokumentacja konkursu (protokoły) zostanie zabezpieczona przez POT. Poza zgłoszeniami (karta zgłoszenia) nadesłane materiały, na życzenie składających podlegają zwrotowi do 31 marca 2007 roku.
 
KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS
IM. MIECZYSŁAWA ORŁOWICZA
 
Nazwa, adres, telefon osoby, bądź instytucji zgłaszającej:
 
 
Kategoria nagród (1. artykuł prasowy, 2. audycja radiowa, 3. program telewizyjny):
 
 
Kandydatura:
                        Nazwisko: ______________________________________________________
                        Imię: __________________________________________________________
                        Adres: _________________________________________________________
                        Telefon: ________________________________________________________
 
Wykaz załączonych prac (max 3):
 
Nazwa pisma, rozgłośni lub stacji TV                                      Data publikacji lub emisji
 
 
 
Podpis autora lub podpis i pieczęć instytucji zgłaszającej
 
Data: ________________________
 
Proszę o zwrot / rezygnuję ze zwrotu załączonych materiałów*
Jeśli zgłaszającym nie jest sam autor, do karty zgłoszenia należy dołączyć uzasadnienie kandydatury oraz pisemną zgodę autora na udział w Konkursie.
* - niepotrzebne skreślić
 
 
 
 
Do góry