en
en

Konkurencyjność regionów w dobie globalizacji

W przededniu 14. Konferencji Klimatycznej ONZ, kongresowego wydarzenia roku w Polsce, odbyła się w Poznaniu najważniejsza dla polskiej turystyki, cyklicznie organizowana konferencja naukowo-branżowa, która tradycyjnie gromadzi szerokie, reprezentatywne dla tej dziedziny grono ekspertów.

Przeczytaj w Aktualnościach Turystycznych


W przededniu 14. Konferencji Klimatycznej ONZ,  kongresowego wydarzenia roku w Polsce, odbyła się w Poznaniu najważniejsza dla polskiej turystyki, cyklicznie organizowana konferencja naukowo-branżowa, która tradycyjnie gromadzi  szerokie,  reprezentatywne dla tej dziedziny grono ekspertów.

Czteroletni etap dyskusji w ramach Gremium i rozpoczęcie nowego etapu podsumował klarowną konkluzją Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki, który za kluczowy dla przyszłości polskiej turystyki uznał rozwój naukowych programów badawczych z dziedziny gospodarki turystycznej i kształcenie kadr na poziomie akademickim. 

- Potrzebujemy nowej, szerokiej perspektywy rozwojowej dla polskiej turystyki tworzonej na poziomie uniwersyteckim. Podjęcie wyzwań stojących przed polską turystyką wymaga doświadczenia ludzi wszechstronnie wykształconych, potrafiących prawidłowo interpretować zachodzące procesy społeczne i gospodarcze oraz przewidywać ich następstwa. Potrzebuje formacji intelektualnej ludzi myślących logicznie i innowacyjnie, przygotowanych do podjęcia  pracy w  instytucjach administracji rządowej, w samorządach, w przedsiębiorstwach turystycznych, na uczelniach wyższych. Ten typ kształcenia nie powinien być mylony z różnymi formami specjalistycznej edukacji zawodowej, kursami przyuczającymi do pracy na konkretnych stanowiskach, praktycznymi szkoleniami doskonalącymi kwalifikacje czy też pozwalającymi posiąść umiejętności niezbędne w doraźnie zmieniających się realiach rynkowych – stwierdził Jan Korsak. (...)

Z  inicjatywy prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki Andrzeja Sai, Gremium Ekspertów Turystyki przyjęło stanowisko aprobujące „Kierunki rozwoju  turystyki polskiej do roku 2015” oraz „Strategię Marketingową Polski w sektorze turystyki w latach 2008-2015” wyrażając przekonanie, że oba dokumenty uzyskają skuteczne wsparcie wszystkich szczebli administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorców, organizacji turystycznych, jak również zapewniona zostanie stosowna pula środków finansowych niezbędnych do właściwej ich realizacji.

Więcej:

http://aktualnosciturystyczne.pl/x0kid_kategoria/tn_category_view

 


Do góry