• Uncategorised
  Liczba artykułów:
  14
 • Nowości
  Liczba artykułów:
  0
 • Przetargi
  Liczba artykułów:
  0
 • Zaproszenia
  Liczba artykułów:
  0
 • Serwis
  Liczba artykułów:
  0
 • O POT

  logo_

   

   

   

   

  Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z ponad 200 działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Naszym celem jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Nasze działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzimy, zarówno w kraju jak i za granicą.

  *** 

  Jesteśmy agencją rządową wspierającą podmioty, które zajmują się turystyką.

  Organizujemy stoiska narodowe, na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży i samorządów.

  ***

  Polska Organizacja Turystyczna ma swoje przedstawicielstwa w 14 krajach świata (Austria, Belgia, Francja,  Hiszpania,  Holandia,  Japonia,  Niemcy,  USA,  Rosja, Szwecja,  Węgry,  Wielka Brytania, Włochy, Ukraina). Dzięki znajomości specyfiki różnych krajów możemy planować nasze kampanie promocyjne, które uwzględniają charakter i potrzeby poszczególnych rynków.

  ***

  Zapraszamy do Polski zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów. Efektem takich podróży studyjnych są później liczne artykuły o Polsce a w ofertach touroperatorów propozycje przyjazdu do naszego kraju.

  ***

  Współpracujemy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Wspólnie podejmujemy działania mające na celu zwiększenie zainteresowania polskimi miastami, regionami, produktami turystycznymi wśród krajowych i zagranicznych turystów. Organizujemy liczne imprezy promocyjne, seminaria, szkolenia a także zajmujemy się drukiem wydawnictw promocyjnych o Polsce. Foldery POT wydawane są w 12 językach. Promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, pokazują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę.

  ***

  Zwiększenie konkurencyjności Polski na międzynarodowym rynku turystycznym jest z wiązane z analizą trendów w światowej turystyce, dlatego współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się turystyką a wiedza o tendencjach na światowym rynku turystycznym pozwala nam wyznaczać priorytety w polskiej turystyce.

  ***

  Rozwijamy działalność Biura Konferencji i Kongresów, którego celem jest zwiększenie popularności prężnie rozwijającej się na świecie turystyki biznesowe a także wprowadzamy nowoczesne rozwiązania z zakresu informatyki, takie jak Internetowy System Informacji Turystycznej (ISIT). 

   

   

      

   

   
  Liczba artykułów:
  0
  • O POT

   logo_

   Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z ponad 200 działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Naszym celem jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Nasze działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzimy, zarówno w kraju jak i zagranicą.

                                                       *** 
   Jesteśmy agencją rządową wspierającą podmioty, które zajmują się turystyką.

   Organizujemy stoiska narodowe, na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży i samorządów.

                                                      ***

   Polska Organizacja Turystyczna ma swoje przedstawicielstwa w 14 krajach świata

   (Austria, Belgia, Francja,  Hiszpania,  Holandia,  Japonia,  Niemcy,  USA,  Rosja,

   Szwecja,  Węgry,  Wielka Brytania, Włochy, Ukraina). Dzięki znajomości specyfiki

   różnych krajów możemy planować nasze kampanie promocyjne, które uwzględniają

   charakter i potrzeby poszczególnych rynków.

                                                      ***

   Zapraszamy do Polski zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów. Efektem takich

   podróży studyjnych są później liczne artykuły o Polsce a w ofertach touroperatorów

   propozycje przyjazdu do naszego kraju.

                                                      ***
   Współpracujemy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Wspólnie

   podejmujemy działania mające na celu zwiększenie zainteresowania polskimi

   miastami, regionami, produktami turystycznymi wśród krajowych i zagranicznych

   turystów. Organizujemy liczne imprezy promocyjne, seminaria, szkolenia a także

   zajmujemy się drukiem wydawnictw promocyjnych o Polsce. Foldery POT wydawane

   są w 12 językach. Promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, pokazują

   walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne

   ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę.

                                                       ***

   Zwiększenie konkurencyjności Polski na międzynarodowym rynku turystycznym jest

   z wiązane z analizą trendów w światowej turystyce, dlatego współpracujemy         

   z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się turystyką a wiedza 

   o tendencjach na światowym rynku turystycznym pozwala nam wyznaczać 

   priorytety w polskiej turystyce.

                                                     ***

   Rozwijamy działalność Biura Konferencji i Kongresów, którego celem jest

   zwiększenie popularności prężnie rozwijającej się na świecie turystyki biznesowe

   a także wprowadzamy nowoczesne rozwiązania z zakresu informatyki, takie jak

   Internetowy System Informacji Turystycznej (ISIT). 

   Liczba artykułów:
   5
  • Kariera

   Naszym celem jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Nasze działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzimy, zarówno w kraju jak i za granicą.

   Jeśli chciałbyś dołączyć do misji jaką jest promocja Polski zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w naszej Organizacji, które będą zamieszczane w tej zakładce.

    

   Liczba artykułów:
   4
  • Zagraniczne Ośrodki POT

   Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT), tworzone są w krajach bardzo ważnych oraz perspektywicznych dla rozwoju turystyki przyjazdowej do Polski. Obecnie POT ma 14  takich ośrodków, z czego 11 zlokalizowanych jest w Europie, jeden w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, w Japonii w Tokio oraz w Chinach w Pekinie.

   ZOPOT -y powoływane są w celu realizacji zadań statutowych POT na obszarach swojego działania. Jednak ich obecność na danym rynku ułatwia gromadzenie informacji dotyczących wyjazdów z danego kraju, analizę danych pozyskiwanych z różnych źródeł, pozwala na bezpośrednie i stałe kontakty z mediami oraz przedstawicielami branży, a także z konsumentami, którzy planują podróż do Polski i proszą o informacje i materiały. Informacje i wiedza gromadzona przez Ośrodki, a której bez ich pracy nie byłoby można pozyskać, stwarzają podstawy tworzenie planów i strategii POT.

   Liczba artykułów:
   2
  • Struktura organizacyjna

   Do pobrania:

   Zarządzenie nr 24/14

   Liczba artykułów:
   2
  • Rada POT

   Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy w szczególności:

   1) przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej rocznych planów finansowych oraz przedstawianie ich właściwemu ministrowi,

   2) przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej,

   3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej,

   4) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Organizacji Turystycznej,

   5) opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej,

   6) określanie zasad wynagradzania pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników.

   3. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

   Art. 7. 1. W skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzi 12-18 członków powoływanych przez właściwego ministra spośród kandydatów przedstawionych przez:

   1) administrację rządową,

   2) jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego,

   3) samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, a także przewoźników.

   Podmioty wymienione w pkt 1-3 są reprezentowane w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej w równych proporcjach.

   2. Kadencja Rady Polskiej Organizacji Turystycznej trwa 3 lata.

   3. Rada powołuje ze swojego składu i odwołuje Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

   4. W razie uzyskania równej liczby głosów w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej, rozstrzyga głos jej Przewodniczącego.

   5. Ustanie członkostwa w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej może nastąpić z powodu:

   1) odwołania na umotywowany wniosek podmiotu, który przedstawił kandydaturę,

   2) pisemnej rezygnacji,

   3) ograniczenia albo utraty zdolności do czynności prawnych,

   4) śmierci.

   Liczba artykułów:
   2
  • Ustawa o POT

   Do pobrania: Tekst jednolity ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej DZ.U. 8 luty 2016r poz. 156

   zmiany:

   2000-04-15 Dz.U.2000.22.273 art. 1
   2001-04-08 Dz.U.2001.22.249 art. 1
   2006-10-27 Dz.U.2006.170.1217 art. 51
   2006-12-29 Dz.U.2006.249.1832 art. 6
   2009-03-24 Dz.U.2008.227.1505 art. 159

    

   dzienni_ustaw

    

    

    

    

    

                                               Tekst jednolity ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej
   DZ.U. 8 luty 2016r poz. 156

    

   OBWIESZCZENIE
   MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
   z dnia 27 stycznia 2016 r.
   w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej


   1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
   1) ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 22, poz. 273),
   2) ustawą z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 22, poz. 249),
   3) ustawą z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217),
   4) ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832),
   5) ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505),
   6) ustawą z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890)
   oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 26 stycznia 2016 r.
   2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:
   1) art. 21–23 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689), które stanowią:
   „Art. 21. W ustawie z dnia 25 stycznia 1991 r. o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (Dz. U. Nr 16, poz. 74 i z 1997 r. Nr 141, poz. 943) wprowadza się następujące zmiany:
   1) w art. 2 dodaje się na końcu wyrazy „ , z zastrzeżeniem przepisów o Polskiej Organizacji Turystycznej.”;
   2) w art. 3 skreśla się pkt 8.
   Art. 22. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934 i Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121) w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:
   1) w ust. 1 w pkt 30 po wyrazach „w drodze rozporządzenia,” dodaje się wyrazy „a także wpłat przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,”;
   2) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
   „6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów.”
   Art. 23. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932, 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484) wprowadza się następujące zmiany:
   1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
   „14) Polską Organizację Turystyczną.”;
   2) w art. 16:
   a) w ust. 1 w pkt 14 po wyrazach „podatkową grupę kapitałową,” dodaje się wyrazy „a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,”
   b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
   „8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawaną za koszt uzyskania przychodów.” ”;
   2) art. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 22, poz. 273), który stanowi:
   „Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
   3) art. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 22, poz. 249), który stanowi:
   „Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
   4) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który stanowi:
   „Art. 89. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;
   5) art. 26 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), który stanowi:
   „Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;
   6) art. 202 i art. 216 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), które stanowią:
   „Art. 202. W okresie 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy warunek posiadania kompetencji kierowniczych na stanowiskach, o których mowa w art. 52 oraz w ustawach zmienianych w art. 135–139, 141–143, 145–147, 149–156, 158, 159, 161–185 oraz 187–189, uważa się za spełniony przez osoby, które:
   1) uzyskały świadectwo potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku państwowym, wydane na podstawie art. 7 ust. 5 lub art. 8 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 214;
   2) w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej osiągnęły miejsce uprawniające do mianowania na podstawie ustawy uchylanej w art. 215.”
   „Art. 216. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 7 ust. 1, art. 40–43, art. 45, art. 47–49, art. 160 i art. 186 pkt 2–6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”;
   7) art. 73 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890), który stanowi:
   „Art. 73. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.”.

   Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

   Załącznik 1. [Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej]

   Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. (poz. 156)

    

   USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r.o Polskiej Organizacji Turystycznej

   Rozdział 1
   Przepisy ogólne


   Art. 1. 1. W celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą tworzy się Polską Organizację Turystyczną z siedzibą w Warszawie.
   2. Polska Organizacja Turystyczna tworzy warunki współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie.
   Art. 2. 1. Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną.
   2.1) Nadzór nad Polską Organizacją Turystyczną sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, zwany dalej „właściwym ministrem”.
   Art. 3. 1. Do zadań Polskiej Organizacji Turystycznej należy:
   1) promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie;
   2) zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie;
   3) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
   4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy i jednostki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawieranej pomiędzy tymi organami i jednostkami a Polską Organizacją Turystyczną;
   5)2) inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednego lub więcej województw, oraz lokalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednej lub więcej jednostek samorządu lokalnego, a także z nimi współdziałanie.
   2. Polska Organizacja Turystyczna, wykonując swoje zadania, współpracuje w szczególności z:
   1) jednostkami samorządu terytorialnego;
   1a)3) regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi;
   1b)4) związkami metropolitalnymi;
   2) organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie;
   3) polskimi przedstawicielstwami zagranicznymi – w zakresie zadań wykonywanych za granicą.
   3.5) W sprawach określonych w art. 27a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.6)) Polska Organizacja Turystyczna wspomaga właściwego ministra.
   Art. 4.7) 1. W celu wykonania zadania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, mogą być tworzone regionalne i lokalne organizacje turystyczne.
   2. Do tworzenia i działania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923), z tym że:
   1)8) członkiem tych organizacji mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w szczególności podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, 1b i 2;
   2) nadzór nad tymi organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw turystyki;
   3) organizacje te mogą prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji ich celów i w przedmiocie określonym w ich statutach.
   3. Do zadań regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych należy:
   1) promocja turystyczna obszaru ich działania;
   2) wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej;
   3) inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
   4) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną.
   4. Minister właściwy do spraw turystyki może, w drodze rozporządzenia, przekazać nadzór nad regionalnymi organizacjami turystycznymi lub lokalnymi organizacjami turystycznymi właściwym wojewodom.
   Art. 4a.9) 1. Polskiej Organizacji Turystycznej przysługuje wyłączne prawo używania znaku ustalonego dla celów promocji Polski w dziedzinie turystyki.
   2. Minister właściwy do spraw turystyki określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku, o którym mowa w ust. 1.

   Rozdział 2
   Organy Polskiej Organizacji Turystycznej


   Art. 5. Organami Polskiej Organizacji Turystycznej są:
   1) Rada Polskiej Organizacji Turystycznej;
   2) Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
   Art. 6. 1. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawcze określone w ustawie.
   2. Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy w szczególności:
   1)10) przyjmowanie przedstawionych przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej projektów rocznych planów finansowych;
   2) przyjmowanie rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej;
   3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;
   4) przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych Polskiej Organizacji Turystycznej;
   5) opiniowanie kandydatów na stanowisko Prezesa i wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej;
   6) określanie zasad wynagradzania pracowników Polskiej Organizacji Turystycznej i wymagań kwalifikacyjnych wobec tych pracowników.
   3. Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.
   Art. 7. 1. W skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzi 12–18 członków powoływanych przez właściwego ministra spośród kandydatów przedstawionych przez:
   1) administrację rządową;
   2) jednostki lub ogólnopolskie reprezentacje samorządu terytorialnego;
   3) samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy oraz stowarzyszenia działające w dziedzinie turystyki, a także przewoźników.
   Podmioty wymienione w pkt 1–3 są reprezentowane w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej w równych proporcjach.
   2. Kadencja Rady Polskiej Organizacji Turystycznej trwa 3 lata.
   3. Rada powołuje ze swojego składu i odwołuje Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.
   4. W razie uzyskania równej liczby głosów w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej, rozstrzyga głos jej Przewodniczącego.
   5. Ustanie członkostwa w Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej może nastąpić z powodu:
   1) odwołania na umotywowany wniosek podmiotu, który przedstawił kandydaturę;
   2) pisemnej rezygnacji;
   3) ograniczenia albo utraty zdolności do czynności prawnych;
   4) śmierci.
   6. Właściwy minister:
   1) odwołuje członka Rady Polskiej Organizacji Turystycznej w wypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1;
   2) stwierdza ustanie członkostwa w wypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2–4.
   Art. 8. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej kieruje Polską Organizacją Turystyczną i reprezentuje ją na zewnątrz.
   Art. 9.11) 1.12) Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej powołuje minister właściwy do spraw turystyki, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Minister właściwy do spraw turystyki odwołuje Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.
   2. Prezesem Polskiej Organizacji Turystycznej może być także osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
   3.13) Stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej może zajmować osoba, która:
   1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
   2) jest obywatelem polskim;
   3) korzysta z pełni praw publicznych;
   4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   5) posiada kompetencje kierownicze;
   6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
   7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystycznej.
   4.13) Informację o naborze na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Organizacji Turystycznej i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
   1) nazwę i adres Polskiej Organizacji Turystycznej;
   2) określenie stanowiska;
   3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
   4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
   5) wskazanie wymaganych dokumentów;
   6) termin i miejsce składania dokumentów;
   7) informację o metodach i technikach naboru.
   5.13) Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
   6.13) Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw turystyki, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
   7.13) Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
   8.13) Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
   9.13) W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw turystyki.
   10.13) Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
   1) nazwę i adres Polskiej Organizacji Turystycznej;
   2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
   3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
   4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
   5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
   6) skład zespołu.
   11.13) Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Organizacji Turystycznej i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
   1) nazwę i adres Polskiej Organizacji Turystycznej;
   2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
   3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
   12.13) Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
   Art. 10. 1.14) Wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej w liczbie od 1 do 3 powołuje Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej odwołuje wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej, po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.
   2. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej w razie potrzeby zastępuje wyznaczony przez niego jeden z wiceprezesów.
   3.15) Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 1, powołuje Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
   4.15) Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3–12.
   Art. 11. 1. Do obowiązków Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej należy realizowanie zadań Polskiej Organizacji Turystycznej, określonych w art. 3, a w szczególności:
   1) opracowywanie projektu rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, a także występowanie z wnioskami do właściwego ministra w sprawie wysokości dotacji budżetowej na realizację tych zadań;
   2) opracowywanie projektów rocznych i wieloletnich programów działania Polskiej Organizacji Turystycznej;
   3) przedstawianie Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej i właściwemu ministrowi rocznych sprawozdań z działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;
   4) tworzenie jednostek organizacyjnych Polskiej Organizacji Turystycznej, w tym jednostek wykonujących zadania za granicą, a zwłaszcza ośrodków informacji turystycznej.
   2. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. Zadania i organizację Biura określa statut, o którym mowa w art. 12.
   Art. 12. Szczegółowy zakres działania Polskiej Organizacji Turystycznej z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych wykonujących zadania za granicą, jej strukturę organizacyjną, tryb działania oraz inne sprawy wymienione w ustawie określa statut Polskiej Organizacji Turystycznej, nadany, w drodze rozporządzenia, przez właściwego ministra po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

   Rozdział 3
   Mienie i zasady gospodarki finansowej Polskiej Organizacji Turystycznej


   Art. 13. 1. Skarb Państwa przekaże Polskiej Organizacji Turystycznej:
   1) mienie przedsiębiorstwa państwowego Polska Agencja Promocji Turystyki z siedzibą w Warszawie;
   2)16) inne składniki majątkowe niezbędne do podjęcia działalności Polskiej Organizacji Turystycznej, które właściwy minister przekaże jej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa;
   3) składniki majątkowe należące do polskich ośrodków informacji turystycznej za granicą.
   2. Skarb Państwa, w celu podwyższenia funduszu statutowego Polskiej Organizacji Turystycznej, przekaże jej nieodpłatnie akcje Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A. z siedzibą w Warszawie.
   3. Nabycie mienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, następuje nieodpłatnie, przy czym do jego trybu i skutków stosuje się odpowiednio przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji dotyczące prywatyzacji bezpośredniej poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przepisów dotyczących zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej.
   4. Polska Organizacja Turystyczna, z chwilą nabycia składników mienia, o których mowa w ust. 1 i 2, wstępuje w prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do Skarbu Państwa oraz osób trzecich.
   Art. 14. 1. Przychodami Polskiej Organizacji Turystycznej są:
   1) dotacje budżetowe;
   2) bezzwrotna pomoc zagraniczna;
   3) dochody z działalności gospodarczej;
   4) wpłaty jednostek samorządu terytorialnego;
   5) przychody ze sprzedaży rzeczowych składników mienia;
   6) przychody z tytułu przekazania do odpłatnego używania rzeczowych składników mienia;
   7) wpłaty organizacji zrzeszających przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji;
   8) wpłaty przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji;
   9) darowizny i zapisy;
   10) inne przychody.
   2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 7 i 8, mają charakter dobrowolny.
   3. Kwoty dotacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala ustawa budżetowa.
   4. Polska Organizacja Turystyczna prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach o rachunkowości.
   5. Rokiem obrotowym i podatkowym Polskiej Organizacji Turystycznej jest rok kalendarzowy.
   6. Nadwyżki środków finansowych w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
   Art. 15. 1. Polska Organizacja Turystyczna działa na podstawie rocznego planu finansowego.
   2.17) Projekt rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej, po przyjęciu przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej i zatwierdzeniu przez właściwego ministra, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.
   3. Roczny plan finansowy Polskiej Organizacji Turystycznej obejmuje w szczególności:
   1) planowane przychody, w tym dotacje na realizację zadań, o których mowa w art. 3;
   2) planowane koszty operacyjne;
   3) planowane wydatki inwestycyjne;
   4) stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrotowy;
   5) planowany przyrost lub spadek środków obrotowych na ostatni dzień roku obrotowego;
   6) sposób pokrycia planowanego niedoboru przychodów w stosunku do kosztów.
   Art. 16. W razie gdy działalność Polskiej Organizacji Turystycznej w roku obrotowym zakończy się nadwyżką przychodów w stosunku do kosztów, nadwyżka podlega wpłacie na fundusz rezerwowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2.
   Art. 17. 1. Tworzy się następujące fundusze własne Polskiej Organizacji Turystycznej:
   1) fundusz statutowy;
   2) fundusz rezerwowy.
   2. Na fundusz statutowy Polskiej Organizacji Turystycznej składa się w szczególności:
   1) wartość mienia Polskiej Organizacji Turystycznej;
   2) inwestycje realizowane z dotacji budżetowej;
   3) wartość netto środków trwałych;
   4) wartości niematerialne i prawne;
   5) wartość środków obrotowych przekazanych Polskiej Organizacji Turystycznej.
   3. Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o wartość umorzenia składników majątkowych zaliczanych do majątku trwałego dokonywanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ulega zwiększeniu o wartość nabytych bądź wytworzonych składników mienia Polskiej Organizacji Turystycznej.
   4. Dysponentem funduszu rezerwowego jest Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
   5. Fundusz rezerwowy przeznacza się w pierwszej kolejności na finansowanie niedoborów wynikających z działalności prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną; pozostała nadwyżka może być przeznaczona na finansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych i wieloletnich programów promocyjnych ujętych w wieloletnich programach działania Polskiej Organizacji Turystycznej.
   Art. 18. 1. Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej podlega badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych; badanie dokonywane jest za każdy rok obrotowy.
   2. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej dokonuje Rada Polskiej Organizacji Turystycznej.
   3. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej przedstawia Radzie Polskiej Organizacji Turystycznej oraz właściwemu ministrowi roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej wraz z raportem podmiotu, który dokonał badania sprawozdania finansowego.
   4. Roczne sprawozdanie finansowe Polskiej Organizacji Turystycznej zatwierdza właściwy minister w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu.
   Art. 19. Polska Organizacja Turystyczna może otrzymywać z budżetu państwa dotacje celowe na finansowanie zadań przewidzianych w jej planie finansowym. Kwoty tych dotacji ustala ustawa budżetowa.

   Rozdział 4
   Działalność gospodarcza Polskiej Organizacji Turystycznej


   Art. 20. 1. Polska Organizacja Turystyczna może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej w zakresie i w sposób określony w statucie.
   2. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji zadań Polskiej Organizacji Turystycznej określonych w art. 3 ust. 1.


   Rozdział 5
   Zmiany w przepisach obowiązujących


   Art. 21–23. (pominięte)18)


   Rozdział 6
   Przepisy przejściowe i końcowe


   Art. 24. Do czasu powołania ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i turystyki jego kompetencje określone w art. 7, art. 9 i art. 11 wykonuje Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, a określone w art. 12 – Prezes Rady Ministrów.
   Art. 25. 1. Polska Organizacja Turystyczna staje się pracodawcą w stosunku do pracowników polskich ośrodków informacji turystycznej za granicą. Przepisy art. 231 § 1, 2 i 5 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem przepisów o pracownikach urzędów państwowych oraz o służbie cywilnej, stosuje się odpowiednio.
   2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracowników przedsiębiorstwa państwowego Polska Agencja Promocji Turystyki.
   Art. 26. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r., z wyjątkiem przepisów rozdziału 2 i art. 24, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia19).


   ________________________________________
   1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 22, poz. 273), która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2000 r.
   2) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 22, poz. 249), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2001 r.
   3) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
   4) Dodany przez art. 64 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. poz. 1890), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
   5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
   6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1269, 1960 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 34, 64 i 65.
   7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.
   8) W brzmieniu ustalonym przez art. 64 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 4.
   9) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
   10) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832), która weszła w życie z dniem 29 grudnia 2006 r.
   11) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), która weszła w życie z dniem 27 października 2006 r.
   12) W brzmieniu ustalonym przez art. 159 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), która weszła w życie z dniem 24 marca 2009 r.
   13) Dodany przez art. 159 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
   14) W brzmieniu ustalonym przez art. 159 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
   15) Dodany przez art. 159 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 12.
   16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.
   17) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 10.
   18) Zamieszczone w obwieszczeniu.
   19) Ustawa została ogłoszona w dniu 23 lipca 1999 r.

    

    

   Stan prawny: 2007-09-17dzienni_ustaw
   Liczba artykułów:
   1
 • POT a organizacje i struktury międzynarodowe

  Polska Organizacja Turystyczna jest aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji turystycznych takich jak European Travel Commission i Baltic Sea Toursim Commission. Celem działania tych organizacji jest wpływanie na zrównoważony rozwój turystyki, oraz procesy legislacyjne często z tym związane. Ważnym elementem działań jest podkreślanie wagi przemysłu turystycznego w gospodarkach poszczególnych krajów, regionów jak i całej Europy.

  Polska Organizacja Turystyczna współdziała z państwami Grupy Wyszehradzkiej (V-4) w sferze współtworzenia i promocji wspólnego dla regionu produktu turystycznego. Głównym celem współpracy jest promocja na rynkach zamorskich i dalekich.

  Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych takich jak ICCA, do której Convention Bureau of Poland należy, pozwala na kontakty z przedstawicielami branży z całego świata i staje się platformą wymiany doświadczeń. Do wielu takich stowarzyszeń i organizacji należą Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej, często pełniąc rolę leaderów i głównych organizatorów wspólnych przedsięwzięć.

  Liczba artykułów:
  3
 • Działalność

  Jefolderki2dnym z zadań promocyjnych POT jest organizacja stoisk narodowych na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych. Wystawcami na tych stoiskach są przedstawiciele branży i samorządów. Wiele zagranicznych imprez targowych objętych jest dofinansowaniem POT, co oznacza, że koszt dla wystawców polskiego stoiska narodowego jest niższy niż dla wystawców indywidualnych wystawiających się indywidualnie.

  Ważną aktywnością POT jest organizacja podróży studyjnych dla polskich i zagranicznych dziennikarzy oraz podróży edukacyjnych dla touroperatorów. Celem tych podróży jest przedstawienie w sposób ciekawy i przekonujący najbardziej cennych zakątków Polski. Ich efektem są później liczne artykuły na temat Polski pojawiające się w uznanych tytułach prasy konsumenckiej i branżowej. Podróże edukacyjne dla touroperatorów owocują natomiast nowymi ofertami wyjazdów do Polski w poszczególnych krajach.

  Równie ważną częścią działalności POT jest przygotowanie i druk wydawnictw promocyjnych o Polsce. Foldery POT wydawane są w 12 językach. Swoją tematyką obejmują wszystkie zagadnienia interesujące potencjalnego turystę, poczynając od zabytków UNESCO, poprzez walory zabytkowe poszczególnych miast i regionów, poprzez turystykę aktywną, biznesową i uzdrowiskową, na tradycjach i polskiej kuchni kończąc.

  Wydawnictwa POT, dzięki charakterystycznej szacie graficznej i ciekawej, bogatej tematyce są rozpoznawalne i uznawane za jedne z najlepszych na świecie. Ponadto Polska Organizacja Turystyczna wspiera działalność wydawniczą regionów poprzez dofinansowanie najciekawszych broszur wydawanych przez regionalne organizacje turystyczne.

  Coraz mocniej rozwija się także działalność Convention Bureau of Poland, odpowiedzialnego za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych. To pierwszy kontakt dla wszystkich, poszukujących informacji dotyczących partnerów biznesowych i obiektów konferencyjnych oraz planujących zorganizować kongres stowarzyszenia lub wydarzenie korporacyjne w Polsce.

   
  Polska Organizacja Turystyczna realizuje swoje cele na poszczególnych rynkach poprzez swoje przedstawicielstwa (POIT) w 14 krajach świata. Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej pełnią funkcję narodowych punktów informacji turystycznej, są organizatorami licznych imprez, wystaw i stoisk wystawienniczych na największych targach turystycznych. W ich gestii leży także badanie podlegającego im rynku, prowadzenie kampanii i akcji reklamowych, zachęcanie dziennikarzy i touroperatorów do zainteresowania się Polska.

  Współpraca z zagranicznymi placówkami MSZ, wieloletnia obecność na rynku, dobra znajomość realiów, kultury i tradycji danego kraju sprawiają, że pracownicy ośrodków zagranicznych POT w wyjątkowo skuteczny sposób wyczuwają tendencje i prądy w turystyce i w ich rytm kształtują wizerunek Polski, co pozwala na spójne i efektywne promowanie Polski w Europie i na świecie. Dzięki temu Polska staje się coraz częściej popularnym celem podróży dla turystów z całego świata.

  W ramach działań promocyjnych na płaszczyźnie krajowej, Polska Organizacja Turystyczna ściśle współpracuje z samorządami, instytutami kultury, branżą turystyczną oraz regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Tzw. ROT-y i LOT-y stanowią forum współpracy samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce. Ich zadaniem jest koordynacja działań promocyjnych w województwie lub gminie i powiecie tworzenie atrakcyjnego wizerunku regionu oraz stymulowanie do tworzenia i rozwoju produktów turystycznych. Obecnie wszystkie województwa posiadają swój ROT i od kilku do kilkunastu LOTów. Współpraca z tymi podmiotami pozwala na połączenie inwencji i działań promocyjnych na poziomie lokalnym ze strategią promocji i funduszami POT.

  Efektem tej współpracy są licznie organizowane imprezy promujące wśród krajowych i zagranicznych turystów regiony, miasta i poszczególne lokalne produkty turystyczne. Wspólnie organizowane są także stoiska na targach, konkursy,seminaria i konferencje. Wszystkie te działania mają na celu popularyzację naszego kraju, przyczyniają się też do wzrostu świadomości nt. turystyki – jej pozytywnego wpływu na gospodarkę państwa takiego, jak na przykład wzrost liczb miejsc pracy.

  Polska Organizacja Turystyczna zajmuje się Internetowym Systemem Informacji Turystycznej (ISIT). W przyszłości system ten ma stać się narodową bazą informacji o wszelkich podmiotach działających w branży turystycznej (hotele, obiekty noclegowe, restauracyjne i konferencyjne, biura podróży, touroperatorzy, organizacje i zrzeszenia turystyczne itd.) 
   

  Liczba artykułów:
  1
  • Magazyn Aktualności Turystyczne

   Biuro Rzecznika Prasowego

   AT-logo

   www.aktualnosciturystyczne.pl

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Wydawca:
   Polska Organizacja Turystyczna
   00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
   www.pot.gov.pl

   Adres Redakcji:
   00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
   Tel.: 0-22/536-70-26 (-27)
   Redaktorzy:

   Katarzyna Draba - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Dariusz Liwanowski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Michał Nykowski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

    

   Aktualności Turystyczne” to źródło informacji o turystyce polskiej. Prezentuje metody   i dokonania w propagowaniu polskich produktów turystycznych w kraju i na rynkach zagranicznych. Upowszechnia wiedzę o unijnych funduszach strukturalnych wspierających rozwój turystyki,  sposobach ich skutecznego pozyskiwania i prawidłowego wykorzystywania. Prezentuje osoby działające na rzecz promocji polskiej turystyki.

    

    

    

   Liczba artykułów:
   1
  • Współpraca z regionami

   Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   "Polska Organizacja Turystyczna tworzy warunki współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie” Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku u Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 689), Art. 1.2.

   "Dla zapewnienia współpracy Polska Organizacja Turystyczna może inspirować tworzenie regionalnych organizacji turystycznych obejmujących swoim zakresem działania obszar jednego lub więcej województw oraz lokalnych organizacji turystycznych obejmujących swoim zakresem działania obszar jednej lub więcej jednostek samorządu terytorialnego i z nim współdziałać." Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku u Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 689), Art. 4. 
    

   Przepisy prawne

    

   Liczba artykułów:
   4
  • Patronaty

   Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej może objąć swoim patronatem różnego typu wydarzenia z zakresu turystyki odbywające się w Polsce, co niewątpliwie przyczyni się to do podniesienia ich rangi. Organizator wydarzenia powinien jednak spełniać pewne warunki przyjęte w POT, w tym zakresie. Patronat Prezesa POT zostaje przyznany, w drodze rozpatrzenia wniosku złożonego przez organizatora wydarzenia turystycznego

    

   Patronaty wchodzą w skład działań Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Reginalnej

   kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

    

   Liczba artykułów:
   1
   • Patronat honorowy Prezesa POT

    ZASADY przyznawania
    Patronatów Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
    wydarzeniom z zakresu turystyki odbywającym się w Polsce

    I Założenia podstawowe

    1. W celu podniesienia rangi wydarzeń turystycznych odbywających się w Polsce, tj. targów, szkoleń, konferencji, warsztatów i innych imprez, projektów, inicjatyw związanych z turystyką, jej rozwojem i promocją (dalej zwanych „Wydarzeniem turystycznym”), Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej („POT”) może objąć dane Wydarzenie turystyczne swoim patronatem, na pisemny wniosek organizatora Wydarzenia turystycznego.
    2. Patronat Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej zostaje przyznany, w drodze rozpatrzenia pisemnego wniosku złożonego przez organizatora Wydarzenia Turystycznego, przy czym wzór wniosku stanowi zał. nr 1 do niniejszych Zasad. Wstępna ocena wniosku dokonywana jest przez Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT („DPTiWR”), zaś ostateczna decyzja w przedmiocie objęcia danego Wydarzenia turystycznego patronatem należy do Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. DPTiWR w przypadkach wątpliwych może zasięgać opinii innych komórek organizacyjnych POT.
    3. W każdym przypadku organizatorzy Wydarzeń turystycznych powinni otrzymać pisemną rekomendację Regionalnej Organizacji Turystycznej („ROT”), działającej w województwie, na obszarze którego odbywa się dane Wydarzenie turystyczne. W przypadku, gdy miejsce realizacji Wydarzenia turystycznego jest wybrane jednorazowo i organizator nie jest znany miejscowej ROT, organizator Wydarzenia turystycznego powinien otrzymać pisemną rekomendację ROT-u właściwego ze względu na siedzibę organizatora Wydarzenia Turystycznego, przy czym uzyskanie rekomendacji ROT działającej w województwie, na obszarze którego odbywa się dane Wydarzenie turystyczne nie jest w tym przypadku wymagane.
    4. POT może odstąpić od konieczności przedłożenia przez organizatora rekomendacji, o których mowa w pkt. 3 w przypadku Wydarzeń turystycznych o znaczeniu międzynarodowym lub ogólnopolskim, a także wpisującym się w strategię POT.
    5. Wniosek o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej zgodny z treścią załącznika nr 1 do niniejszych Zasad, należy przesłać pocztą na adres siedziby POT, przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, 00-613 (XIX piętro) lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia turystycznego.
    6. Termin rozpatrywania wniosku wynosi 14 dni roboczych od terminu otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności rekomendacji określonych w pkt. 3. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji termin ten może ulec wydłużeniu.
    7. POT zastrzega możliwość nie przyznania Patronatu Prezesa POT.

    II Założenia szczegółowe
    1. W przypadku Wydarzeń turystycznych stanowiących imprezy targowe (dalej „Targi”) o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej mogą się ubiegać ich organizatorzy, jednakże Targi winny spełniać łącznie następujące warunki:
    • w Targach uczestniczy minimum 80 wystawców, z czego duża część prezentuje ofertę turystyki przyjazdowej lub krajowej,
    • Targi są organizowane co najmniej trzeci raz (III edycja),
    • w ramach Targów organizowane są imprezy towarzyszące typu: seminaria, konferencje, imprezy studyjne, konkursy itp.
    2. W przypadku Wydarzeń turystycznych innego rodzaju niż Targi o przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej mogą się ubiegać organizatorzy tych Wydarzeń turystycznych , jeśli spełniają poniższe warunki:
    • skala Wydarzenia turystycznego ma charakter co najmniej regionalny,
    • Wydarzenie turystyczne lub jego inne poprzednie kreacje o tym samym charakterze realizowane jest od co najmniej 3 lat,
    • Wydarzenie turystyczne stanowi przedmiot zainteresowania mediów, co najmniej o charakterze regionalnym, a jej organizator zabezpiecza jednocześnie patronaty medialne,
    • Wydarzenie turystyczne wykorzystuje i promuje walory i atrakcje turystyczne miejsc, w których się odbywa.
    3. W szczególnych przypadkach Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, mogą zostać objęte Targi i inne Wydarzenia turystyczne, wskazane przez Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, charakteryzujące się wyjątkowym znaczeniem dla rozwoju i promocji polskiej turystyki.

    III Założenia dodatkowe
    1. Organizator Wydarzenia turystycznego któremu przyznano Patronat Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej powinien (bezpłatnie), podczas jej trwania, umożliwić POT przeprowadzenie następujących działań:
    • seminarium POT (temat do uzgodnienia),
    • konkursów promocyjnych,
    • innych imprez towarzyszących w uzgodnieniu z organizatorami imprez.
    2. Polska Organizacja Turystyczna podczas trwania Wydarzenia turystycznego zastrzega też sobie prawo do:
    • wystąpienia przedstawiciela POT,
    • dystrybucji materiałów promocyjnych,
    • emisji filmów promocyjnych,
    • rozstawienia roll-upów.
    3. Polska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie możliwość nie skorzystania ze wszystkich lub wybranych ww. praw.
    4. Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników Wydarzenia turystycznego, że zostało ono objęte Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz do umieszczenia na stronie internetowej Wydarzenia turystycznego linku do wskazanych przez POT stron internetowych POT.
    5. Przyznanie Patronatu Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej łączy się dla organizatora z obowiązkiem umieszczenia logotypu POT (znak POLSKA, z dopiskiem Polska Organizacja Turystyczna), na materiałach związanych z danym Wydarzeniem turystycznym, zgodnie z zaleceniami i uprzednią akceptacją POT.

    W związku z powyższym organizator Wydarzenia turystycznego zobowiązany jest przed jej odbyciem, do przesłania do POT, celem akceptacji, propozycji graficznych nośnika(ów) z zaznaczonym miejscem umieszczenia logotypu POT. Nośnikami mogą być np.: folder, zaproszenie, plakat, film, okładka CD, gadżet, baner, stand, książka, strona www i inne). Dodatkowo potrzebna jest informacja o zasadach ich dystrybucji np. bezpłatne lub płatne, wersje językowe.

    Do pobrania:

    Wniosek o przyznanie patronatu Prezesa POT

    Liczba artykułów:
    1
  • Współpraca z branżą

   Działania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie promocji turystycznej Polski w kraju i za granicą opierają się również na aktywnej współpracy z branżą turystyczną. Współpraca ta przebiega na wielu płaszczyznach i dotyczy wielu podmiotów branży turystycznej i organizacji zrzeszających te podmioty.

   Jednym z najważniejszych partnerów Polskiej Organizacji Turystycznej jest Polska Izba Turystyki i jej oddziały w całej Polsce, z którą oprócz bieżącej współpracy realizowane są wspólnie również różne inicjatywy, typu konferencje naukowe, spotkania branżowe, podróże studyjne.

   Przy Polskiej Organizacji Turystycznej działa Forum Turystyki Przyjazdowej jako nieformalna organizacja grupująca polskie biura podróży działające w turystyce przyjazdowej oraz Polonijne Forum Turystyki Przyjazdowej.
   Do ważnych partnerów Polskiej Organizacji Turystycznej należą organizacje branżowe stanowiące rudymentarny czynnik (także historyczny) rozwoju turystyki w Polsce, takie jak: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Polska Federacja Campingu i Caravaningu.

   Z kolei w bezpośredniej współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z regionami uwidacznia się współpraca z branżą turystyczną, na przykład poprzez członków regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych reprezentujących podmioty branży turystycznej. Dobrym przykładem tego typu współpracy jest cyklicznie odbywający się Zlot Lokalnych Organizacji Turystycznych, w którym niejednokrotnie udział biorą reprezentanci szeroku rozumianej branży turystycznej.

   W ramach współpracy z branżą turystyczną Polska Organizacja Turystyczna corocznie organizuje „Krajową Giełdę Turystyczną” w formie warsztatów turystycznych, w których uczestniczą gestorzy polskiej bazy noclegowej oraz touroperatorzy. Taka forma spotkań ma na celu nawiązanie kontaktów handlowych z nowo powstałymi gestorami bazy noclegowej, a także podtrzymanie już istniejących. Podczas takich spotkań głównie negocjuje się ceny usług noclegowych na sezon w danym roku. W opinii uczestników, inicjatywa POT organizowania takich warsztatów jest czynnikiem wspomagającym działania polskiej branży turystycznej na rzecz rozwoju turystyki przyjazdowej.

   Warto tu również nadmienić, że reprezentanci branży turystycznej aktywnie uczestniczą w tworzeniu najważniejszych i strategicznych dokumentów Polskiej Organizacji Turystycznej, takich jak chociażby „Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015” czy „Podręcznik Dobrych Praktyk POT-ROT-LOT”.

   Liczba artykułów:
   1
  • Podróże studyjne
   Polska Organizacja Turystyczna realizując swoje zadania organizuje imprezy studyjne dla: zagranicznych i krajowych dziennikarzy, zagranicznych touroperatorów i VIP-ów. Podróże studyjne to priorytetowe narzędzie promocyjne w "Strategii Marketingowej Polski w Sektorze Turystyki na lata 2012-2020". Ich główne zadanie to popularyzacja Polski na rynkach zagranicznych za pośrednictwem artykułów prasowych, reportaży i filmów oraz zwiększenie obecności ofert turystycznych w katalogach zagranicznych touroperatorów.

   Partnerzy podróży studyjnych:

   • Kopalnia Soli Wieliczka
   • Grupa TRIP
   • Członkowie FTP
   • ROT-y, LOT-y
   • PLL LOT

   Zasady organizacji, finansowania i rozliczania imprez studyjnych

   Wniosek do Polskiej Organizacji Turystycznej

   Sprawozdanie merytoryczne z realizacji imprezy studyjnej


   Organizacja podróży studyjnych leży w kompetencji Departamentu Instrumentów Marketingowych.

   Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Liczba artykułów:
   9
  • Logo „Polska”

   Logo „Polska” to turystyczny znak jakości. Jego umieszczenie na materiałach promocyjnych to duma i nobilitacja z polskiego pochodzenia produktu, oferty, programu. Logo jest traktowane jako wyróżnienie markowego produktu turystycznego i de facto jest turystycznym znakiem jakości.

   Polska Organizacja Turystyczna jest wyłącznym zarządzającym turystycznym logo Polski. Zadaniem stosowania logo „Polska” są cele promocyjne tzn. może być wykorzystywane wyłącznie w celach promocji polskiej turystyki na rynkach zagranicznych i rynku krajowym.

   Aby wykorzystać logo we własnych materiałach promocyjnych należy uzyskać zgodę POT.

   Logo "Polska" wchodzi w skład działań Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej

   kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Liczba artykułów:
   2
  • Targi i wystawy
   Liczba artykułów:
   33
  • Poland Convention Bureau

   Poland Convention Bureau jest jednostką działającą w strukturach Polskiej Organizacji Turystycznej, odpowiedzialną za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji wszelkiego rodzaju spotkań i wydarzeń w tym społecznych, politycznych i biznesowych.
   Jesteśmy pierwszym kontaktem dla wszystkich, poszukujących informacji dotyczących partnerów biznesowych i obiektów konferencyjnych oraz planujących zorganizować kongres stowarzyszenia lub wydarzenie korporacyjne w Polsce.

   Naszym priorytetowym celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego dla organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń biznesowych. Misję tę realizujemy poprzez:

   • udział w międzynarodowych imprezach targowych, który owocuje pozyskiwaniem kolejnych kontaktów biznesowych;
   • realizację podróży studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy oraz organizatorów spotkań i wydarzeń biznesowych w tym konferencji, kongresów, premier produktów, podróży motywacyjnych;
   • pozyskiwanie nowych spotkań i wydarzeń biznesowych dla kraju;
   • współpracę z mediami zagranicznymi oraz zamieszczanie artykułów i reklam promujących Polskę jako destynację biznesową w prasie oraz katalogach branżowych;
   • utrzymywanie stałej współpracy z regionalnymi convention bureaux w ramach ww. działań;
   • nawiązywanie współpracy z polskimi przedsiębiorcami branży spotkań w ramach programów: Rekomendowany Profesjonalny Organizator Kongresów (Professional Congress Organizer) i Rekomendowany Organizator Podróży Motywacyjnych (Incentive Travel Company);
   • nawiązywanie współpracy z polskim środowiskiem naukowym m.in. w ramach Programu Ambasadorów Kongresów Polskich;
   • utrzymywanie stałej współpracy z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami skupiającymi profesjonalistów związanych z przemysłem spotkań;
   • gromadzenie i opracowanie danych statystycznych nt. spotkań i wydarzeń biznesowych odbywających się w Polsce, zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji prowadzących podobne rankingi tj. ICCA – International Congress and Convention Association oraz UIA – Union of International Associations.

   PROGRAM REKOMENDACJI POLAND CONVENTION BUREAU

   Program Rekomendacji
   Profesjonalnych Organizatorów Kongresów Poland Convention Bureau
   (Poland Convention Bureau Professional Congress Organizers)
   Celem Programu Rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Kongresów Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej jest identyfikowanie i wspieranie podmiotów, które świadczą fachowe i kompleksowe usługi w zakresie organizacji i obsługi kongresów w Polsce. W wyniku tego programu będą gromadzone i dystrybuowane dane dotyczące rekomendowanych podmiotów, a także prowadzone będą analizy w zakresie oferty oraz jej popytu i podaży. Efektem współpracy Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej i rekomendowanych podmiotów będzie koordynacja działań promocyjnych z zakresu promocji Polski jako atrakcyjnej detonacji kongresowej.
   Lista rekomendowanych PCO oraz Regulamin Rekomendacji znajdują się na stronie internetowej Poland Convention Bureau www.poland-convention.pl

   Program Rekomendacji
   Organizatorów Podróży Motywacyjnych Poland Convention Bureau
   (Poland Convention Bureau Incentive Travel Company)
   Celem Programu Rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Podróży Motywacyjnych jest identyfikowanie i wspieranie podmiotów, które świadczą fachowe i kompleksowe usługi w zakresie organizacji i obsługi imprez motywacyjnych w Polsce. W wyniku tego programu będą gromadzone i dystrybuowane dane dotyczące rekomendowanych podmiotów, a także prowadzone będą analizy w zakresie oferty oraz jej popytu i podaży. Efektem współpracy Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej i rekomendowanych podmiotów będzie koordynacja działań promocyjnych z zakresu promocji Polski jako celu podróży motywacyjnych.
   Lista rekomendowanych Organizatorów Podróży Motywacyjnych oraz Regulamin Rekomendacji znajdują się na stronie internetowej Poland Convention Bureau www.poland-convention.pl
   Kontakt w sprawie programów rekomendacji:
   Krzysztof Celuch
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   +48 22 536 70 42

    

   Program Ambasadorów Kongresów Polskich
   Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.
   Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. Podobne programy Ambasadorów Kongresów stosowane są z powodzeniem w wielu krajach świata, jako narzędzie marketingu narodowego.

   Program Ambasadorów Kongresów Polskich adresowany jest do najwybitniejszych osobistości świata nauki i stowarzyszeń profesjonalnych. Honorowy Patronat nad Programem Ambasadorów Kongresów Polskich objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, Pan prof. dr hab. Michał Kleiber. Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów otrzymało ponad 150 osób (lista do pobrania), a w pracach kapituły uczestniczyło grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki gospodarki i kultury (lista do pobrania). Zadaniem kapituły programu, która jest wybierana raz na 3 lata, jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów Polskich – osób, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia.

   Broszura Programu Ambasadorów Kongresów Polskich
   Ambasadorzy Kongresów Polskich 1998-2013
   Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

   Kontakt w sprawie Programu Ambasadorów Kongresów Polskich:
   Aneta Książek
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   +48 22 536 70 73

   Liczba artykułów:
   20
  • Produkt turystyczny

   Polska Organizacja Turystyczna kładzie szczególny nacisk na kwestie związane z rozwojem produktu turystycznego. Działania w tym zakresie zostały zapoczątkowane w styczniu 2003 r. seminarium na temat kształtowania produktu turystycznego jako czynnika aktywizacji gospodarczej regionów i społeczności lokalnych, które zainicjowało cykl konferencji w poszczególnych regionach.

   Kolejnym działaniem na rzecz tworzenia wysokiej jakości produktu turystycznego było ustanowienie Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej dla najlepszych produktów turystycznych roku.Od roku 2008 zmodyfikowano zasady Konkursu - wprowadzono etap regionalny oraz kategorię Złotego CERTYFIKATU POT.

   Organizujemy i współorganizujemy ogólnopolskie oraz regionalne szkolenia, warsztaty, seminaria oraz spotkania dotyczące tworzenia i kształtowania produktów turystycznych.
   Patronujemy oraz uczestniczymy w imprezach, organizowanych w ramach promocji produktów turystycznych w całym kraju.

   W ramach rozwoju produktów turystycznych opracowano koncepcje programów promocyjnych dot. turystyki poprzemysłowej (industrialnej), rowerowej, morskiej, ekoturystyki.

    

   Produkt turystyczny wchodzi w skaład działań Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej,

   kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Liczba artykułów:
   2
  • Certyfikaty POT

   Polska ma wiele walorów turystycznych i praktycznie nieograniczony potencjał atrakcyjności turystycznej i jednocześnie niewiele profesjonalnie przygotowanych produktów turystycznych. Dlatego wspieranie tworzenia produktu, a także jego promocja na rynkach – krajowym i zagranicznym stanowi priorytet w działaniach Polskiej Organizacji Turystycznej. POT ogłasza co roku konkurs na najlepszy produkt turystyczny. Zwycięzcom tego konkursu przyznawane są Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej.

   Certyfikat stanowi rekomendację i gwarancję możliwości spędzenia w sposób wyjątkowy czasu wolnego w Polsce tzn. przeżycia wielu niezapomnianych doznań kulturalnych, rozrywkowych, a także rekreacyjno-przygodowych. Certyfikaty przyznawane są w drodze konkursu, który zorganizowany został po raz pierwszy w 2003 r. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę, w skład której wchodzą eksperci– praktycy branży turystycznej. Od 2008 roku po raz pierwszy przyznany został Złoty Certyfikat. Ta nagroda specjalna została stworzona dla już certyfikowanych produktów turystycznych, które w wyjątkowy sposób rozwinęły się pod względem atrakcyjności turystycznej.
   Wszystkie certyfikowane atrakcje to spektrum możliwości do zaplanowania wyjazdów weekendowych, pobytów krótko i długoterminowych, a przede wszystkim bogactwo turystyki w Polsce, którą warto polecać i którą warto się chwalić.
   Nagrodą główną w Konkursie, ufundowaną przez POT dla produktu turystycznego, który został wyróżniony „Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej", jest kampania promocyjna w kraju o wartości nie mniejszej niż 100 000 tyś PLN.
   Dotychczas zdobywcami Złotego Certyfikatu były: Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, Kanał Augustowski-Szlak Papieski, Łódzka Manufaktura, Festiwal Przystanek Woodstock, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Architektury Drewnianej, a obecnie jest to Park Nauki i Rozrywki Krasiejów.

    

   Zobacz produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT w latach 2003-2012

   www.polskapodajdalej.pl

   Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej leżą w kompetencji Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej,

   kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Liczba artykułów:
   2
  • Foto Polska

   Departament Instrumentów Marketingowych

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

   Wykorzystywanie zdjęć przy wszelkich działaniach promocyjnych i reklamowych prowadzonych przez POT czy branżę turystyczną jest podstawą i elementarnym warunkiem, by efektem stało się wykreowanie wizerunku Polski jako atrakcyjnej i konkurencyjnej destynacji turystycznej na rynkach europejskich i zamorskich. Zgodnie z zasadą, że jeden obraz jest więcej wart niż tysiąc słów, konieczne jest posiadanie bogatego zaplecza niepowtarzalnych fotografii najwyższej jakości, jak i ciągłość procesu ich pozyskiwania. Takim zapleczem, w swoim założeniu, jest obecnie Foto Polska, który stanowi integralny element Polskiej Organizacji Turystycznej.

   Na początku roku 2005 została uruchomiona elektroniczna baza zdjęć (katalog zdjęć wraz z opisami i informacją techniczną o pliku graficznym) wraz z aplikacją służącą do przeglądania tych zasobów przez Internet oraz zamawiania plików o wysokiej rozdzielczości. Dzięki umieszczonym przy zdjęciach szczegółowym opisom baza przestaje być tylko archiwum fotografii, ale stanowi także kompendium wiedzy o Polsce. Tym samym aplikacja stała się synonimem Foto Polska. Funkcjonalność i opis działania aplikacji można znaleźć pod linkiem.

   Z zasobów banku korzystają (oprócz POT), tour operatorzy, dziennikarze polscy i zagraniczni, ośrodki zagraniczne POT oraz szeroko pojęta branża turystyczna. 

   Foto Polska

    

   Liczba artykułów:
   2
  • Konkursy

   Jednym z zadań Polskiej Organizacji Turystycznej jest podnoszenie jakości i konkurencyjności branży turystycznej oraz propagowanie dobrych wzorców. Konkursy są jednym z narzędzi stosowanych przez POT w celu realizacji tych celów. Co roku zwycięzcy poszczególnych konkursów stają się wzorem do naśladowania. Co roku poprzeczka wymagań rośnie dzięki czemu nawet zwycięzcy motywują się do samodoskonalenie.

    

   kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

   Liczba artykułów:
   18
  • targi 2013
   Liczba artykułów:
   1
  • Złote Logo Polska

   Złote Logo Polska jest odznaką przyznawaną przez prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wybitnym osobom, które swoimi codziennymi działaniami zawodowymi bezpośrednio wpływają na promocję Polski w kraju i za granicą. Nagrodzeni w ten sposób zostają Ambasadorami naszego kraju w różnych obszarach najbardziej istotnych sfer życia publicznego: biznesu, polityki, kultury, nauki, sportu, turystyki oraz mediów. Wyróżnieniem mogą być również nagrodzone firmy, instytucje a także organizacje. Wstępnej oceny oraz nominacji zgłaszanych przez dyrektorów oraz przewodniczącego Rady Polskiej Organizacji Turystycznej kandydatur dokonuje Kapituła Złotego Logo Polska. Odznaczenia przyznawane są w trakcie dorocznej, uroczystej gali, organizowanej w grudniu w Teatrze Stanisławowskim

    

   Lista laureatów

   Złote Logo 2015

   Złote Logo 2014

   Złote Logo 2013

   Złote Logo 2012

    

   Złote Logo Polska 2015

   Złote 20152 grudnia podczas Gali „Złote Logo Polska” w Teatrze Stanisławowskim, po raz czwarty zostały uhonorowane osoby i instytucje mające wpływ na promocję Polski w kraju, ale przede wszystkim poza jego granicami. Więcej: http://pot.gov.pl/nowosci/l/wiadomosci/wiadomosci-z-pot/zlote-logo-polska-2015

    

    

    

    Złote Logo Polska 2014
   270x136 all

   "Marka Polska, dla nas, to zbiór cech znamienitych osobowości reprezentujących polską naukę, kulturę, sport czy inne dyscypliny życia publicznego. Promując Polskę niezmiennie je przywołujemy" - powiedział Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej podczas Gali Złote Logo Polska.

   Więcej: http://pot.gov.pl/nowosci/l/wiadomosci/wiadomosci-z-pot/zlote-logo-2014

    

   Liczba artykułów:
   2
 • Polski System Informacji Turystycznej

  Informacja turystyczna wraz z działaniami promocyjnymi jest integralnym elementem działań w zakresie marketingu w turystyce. Polska Organizacja Turystyczna dzięki zaangażowaniu środków statutowych oraz przy bardzo dużym wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.3 PO IG pracuje nad rozbudową i unowocześnieniem Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (PSIT). Całość działania realizowana jest przy ścisłej współpracy z Forum Informacji Turystycznej oraz poszczególnymi regionami, w których ROT-y - zgodnie z założeniem systemu - pełnią funkcję regionalnych koordynatorów.
  Polski System Informacji Turystycznej składa się z dwóch części: analogowej (tradycyjnej) i cyfrowej.

   

  Część analogowa PSIT
  Informacja turystyczna przekazywana w formie analogowej stanowi w pewnym sensie „informację zmaterializowaną", czyli taką, której przekazanie wymaga kontaktu z drugim człowiekiem bądź materiałami, które on stworzył. Pełni ona następujące funkcje:

  • informacyjną – informacje są przekazywane turystom zarówno przez pracowników jednostek świadczących usługi turystycznej, jak i poprzez drukowane materiały promocyjno-informacyjne oraz oznakowanie drogowe,
  • promocyjną – związaną z dwoma aspektami: kreowania i utrzymywania wizerunku Polski i poszczególnych regionów w kraju i za granicą oraz działaniami podejmowanymi na rzecz zwiększenia skuteczności sprzedaży oferty turystycznej,
  • animacyjną – wykonywaną przez osoby związane z jednostkami świadczącymi usługi informacji turystycznej, zaangażowanymi w aktywne wzbogacanie oferty turystycznej.

  1. Punkty i centra informacji turystycznej – stanowią miejsce bezpośredniego kontaktu turysty z informatorem. Sieć jednostek IT w Polsce to obecnie ponad 400 certyfikowanych punktów i centrów IT oraz jednostki niecertyfikowane.

  2. System oznakowania turystycznego – pozwala na wyróżnienie ciekawych obiektów, zaznaczenie ich unikalności, a także gwarantuje turystom swobodne poruszanie się po regionach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami znaki dla obiektów turystycznych należą do serii E.

   

  Część cyfrowa PSIT
  Cyfrowa część PSIT stanowi odpowiedź na stale zmieniające się potrzeby rynku i pojawiające się nowe kanały dystrybucji informacji. Jej sercem jest ogólnokrajowy system bazodanowy, tzw. Repozytorium Informacji Turystycznej, który jest tworzony wspólnie przez POT i ROT-y oraz dostępny w 23 wersjach językowo-rynkowych Narodowy Portal Turystyczny NPT www.polska.travel. Informacja w formie cyfrowej przekazywana jest także przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, jakimi są:

  • planer wycieczek – umożliwiający szczegółowe zaplanowanie pobytu w wybranym miejscu w Polsce, wg określonych indywidualnie przez turystę kryteriów (dostępny na NPT),
  • sieć urządzeń prezentacyjnych (162 infokioski oraz komputery dla turystów w punktach i centrach IT),
  • aplikacja mobiln a Poland Travel dostępna na systemy Android, iOS i Windows Phone,
  • Contact Center – infolinia turystyczna obsługująca turystów 7 dni w tygodniu.

   

   Powstało nowe centrum IT, zmieniły się dane - wypełnij ankietę: Ankieta IT

   

  Labirynt

  Rys. Dariusz Liwanowski

  Liczba artykułów:
  3
  • Forum Informacji Turystycznej

   Forum Informacji Turystycznej (FIT) działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu PSIT.

   Zadania FIT obejmują:

   • opracowywanie wspólnych strategii działania w dziedzinie informacji i promocji turystyki,
   • inicjowanie i realizowanie działań wspierających rozwój turystyki i służących poprawie efektywności promocji,
   • integrowanie systemu informacji turystycznej, zarówno w skali kraju, jak i województw, powiatów, gmin i regionów turystycznych,
   • wspólne wdrażanie nowoczesnych technik i form pracy,
   • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem i promocją turystyki,
   • współpraca z twórcami produktu turystycznego na etapie budowy produktu i jego promocji,
   • prowadzenie działań edukacyjnych, w tym inicjowanie szkoleń i przygotowywanie ich programów,
   • inicjowanie i merytoryczne wspieranie działalności wydawniczej na rzecz sieci informacji turystycznej,
   • prowadzanie analiz funkcjonowania systemu informacji turystycznej wraz z przygotowywaniem konkretnych wniosków,
   • promowanie systemu IT, kształtowanie świadomości publicznej w kwestiach informacji i promocji turystycznej.

   Władzami FIT są: Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd Forum wybierany na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Członkiem FIT może być podmiot prowadzący działalność w sferze informacji turystycznej, który złoży pisemną deklarację członkowską, delegując swojego przedstawiciela.

    

   Zarząd Forum Informacji Turystycznej (kadencja 2015-2017)

   1. 1. Przewodniczący: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji
    2. Z-ca Przewodniczącego: Sylwia Mytnik, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
    3. Sekretarz: Magdalena Ragus, Polska Organizacja Turystyczna
    4.Członkowie:
    • Jakub Broch, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna i Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej w Olsztynie
    • Piotr Kończewski, Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”
    •Wojciech Dziąbek, Centrala Jurajskiej Informacji Turystycznej
    • Szymon Wieczorek, Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu

   Dokumenty do pobrania:

   Regulamin Forum Informacji Turystycznej

   Deklaracja przystąpienia do Forum

    

    

   Liczba artykułów:
   3
  • 50lat IT

   Szanowni Państwo,

   znak_ITPraca informatora turystycznego jest bardzo ważna, lecz w wielu przypadkach niedoceniana. Mówi się, że informator jest dla turysty jak lekarz pierwszego kontaktu dla pacjenta. To właśnie informator stara się zatrzymać turystę w regionie, sprawić by turysta był zadowolony z pobytu, a następnie podzielił się swoją opinią ze znajomymi. Dodatkowo informator stara się zjednoczyć lokalną społeczność organizując dla niej różne imprezy np. zwiedzanie z przewodnikiem miejscowości lub wycieczki rowerowe czy piesze zakończone wspólnym ogniskiem.
   Praca informatora jest bardzo ważna zarówno dla władz samorządowych, społeczności lokalnej oraz może przynieść wiele zadowolenia i korzyści w postaci dodatkowych dochodów.

   Zarys historii informacji turystycznej w Polsce.

   Uwaga:
   Zachęcamy do napisania (do 1 strony A4) historii Państwa centrum informacji turystycznej, (kiedy i jak powstało, ważne momenty czy ciekawostki związane z działalnością). Proponujemy również dołączanie historycznych i współczesnych fotografii przedstawiających przeobrażenia wydawnictw, lokali i osób. Najciekawsze historie publikować będziemy w Aktualnościach Turystycznych oraz na naszej stronie intenetowej.

    

   Przy przesyłaniu materiałów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prosimy zaznaczyć, że wyrażają Państwo zgodę na ich publikację.

   Wasze opowieści

    

   Poniżej logo „50 lat informacji turystycznej" do pobrania i korzystania.

   i_50_lat

   Logo I 358x205px

   i_50_lat_informacji_turystycznej

   Logo I 569x197px
   Liczba artykułów:
   2
  • Wasze opowieści
   Liczba artykułów:
   11
 • Współpraca z branżą

  Działania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie promocji turystycznej Polski w kraju i za granicą opierają się również na aktywnej współpracy z branżą turystyczną. Współpraca ta przebiega na wielu płaszczyznach i dotyczy wielu podmiotów branży turystycznej i organizacji zrzeszających te podmioty.

  Jednym z najważniejszych partnerów Polskiej Organizacji Turystycznej jest Polska Izba Turystyki i jej oddziały w całej Polsce, z którą oprócz bieżącej współpracy realizowane są wspólnie również różne inicjatywy, typu konferencje naukowe, spotkania branżowe, podróże studyjne.

  Przy Polskiej Organizacji Turystycznej działa Forum Turystyki Przyjazdowej jako nieformalna organizacja grupująca polskie biura podróży działające w turystyce przyjazdowej oraz Polonijne Forum Turystyki Przyjazdowej.
  Do ważnych partnerów Polskiej Organizacji Turystycznej należą organizacje branżowe stanowiące rudymentarny czynnik (także historyczny) rozwoju turystyki w Polsce, takie jak: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Polska Federacja Campingu i Caravaningu.

  Z kolei w bezpośredniej współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z regionami uwidacznia się współpraca z branżą turystyczną, na przykład poprzez członków regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych reprezentujących podmioty branży turystycznej. Dobrym przykładem tego typu współpracy jest cyklicznie odbywający się Zlot Lokalnych Organizacji Turystycznych, w którym niejednokrotnie udział biorą reprezentanci szeroku rozumianej branży turystycznej.

  W ramach współpracy z branżą turystyczną Polska Organizacja Turystyczna corocznie organizuje „Krajową Giełdę Turystyczną” w formie warsztatów turystycznych, w których uczestniczą gestorzy polskiej bazy noclegowej oraz touroperatorzy. Taka forma spotkań ma na celu nawiązanie kontaktów handlowych z nowo powstałymi gestorami bazy noclegowej, a także podtrzymanie już istniejących. Podczas takich spotkań głównie negocjuje się ceny usług noclegowych na sezon w danym roku. W opinii uczestników, inicjatywa POT organizowania takich warsztatów jest czynnikiem wspomagającym działania polskiej branży turystycznej na rzecz rozwoju turystyki przyjazdowej.

  Warto tu również nadmienić, że reprezentanci branży turystycznej aktywnie uczestniczą w tworzeniu najważniejszych i strategicznych dokumentów Polskiej Organizacji Turystycznej, takich jak chociażby „Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015” czy „Podręcznik Dobrych Praktyk POT-ROT-LOT”.

  Liczba artykułów:
  0
 • Dane i wiedza  Proszę wybrać właściwą kategorię z menu z lewej strony

  Liczba artykułów:
  0
 • Do pobrania  Sekcja „do pobrania” grupuje wszystkie dokumenty i załączniki z całego serwisu.

      

  Proszę wybrać właściwą kategorię z menu z lewej strony


  Liczba artykułów:
  2
 • Fundusze UE

    logo_nss_i_eu

   

  W latach 2007-2013 Polska może skorzystać z ponad 67 mld EUR pomocy Unii Europejskiej pochodzącej z funduszy strukturalnych. Spora część tej puli przeznaczona jest dla sektora turystyki. Dotacje te dostępne są zarówno z regionalnych jak i krajowych programów operacyjnych.

  Polska Organizacja Turystyczna w wykorzystaniu unijnych środków pełni podwójną rolę. Realizujemy zadania związane z obowiązkami Instytucji Wdrażającej, obsługującej turystyczne projekty inwestycyjne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”). A jednocześnie prowadzimy własne projekty promocyjne, współfinansowane w ramach tego samego programu operacyjnego (Działanie 6.3 PO IG „Promocja turystycznych walorów Polski”), jak również ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Działanie V.1 "Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki").

  Na niniejszej stronie znajdują się materiały informacyjne dotyczące nie tylko ww. Działań, ale także przykłady innych wspartych przez UE projektów turystycznych.

  Mamy nadzieję, że odwiedzanie naszej strony pomoże Państwu znaleźć nie tylko źródło inspiracji dla powstania nawet najbardziej śmiałych pomysłów na rozwój polskiej turystyki, ale także z sukcesem je zrealizować. A tego właśnie Państwu życzymy.

   

  poig_baneralt

  Liczba artykułów:
  0
 • Działanie V.1 PO RPW (projekt POT)

  Celem projektu "Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki" jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną pięciu województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

  Beneficjentem projektu jest Polska Organizacja Turystyczna (POT), co wynika bezpośrednio z Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie projektów indywidualnych (M.P. Nr 89 poz. 971 z późn. zm.). Oznacza to, że POT jest odpowiedzialna m.in. za prawidłowe i terminowe przygotowanie projektu, realizację wszystkich zadań przewidzianych w projekcie, prowadzenie sprawozdawczości, a także końcowe rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego.

  Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została zawarta dnia 15 lutego 2010 r.

  Budżet projektu to kwota 23.944.117,68 PLN (na okres styczeń 2010 r. - październik 2012 r.)
   

  Projekt składa się z dwóch komponentów:
  I.      Opracowanie Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej, w tym analiza segmentów turystyki oraz typów turystów (zadanie zrealizowane) odgrywających kluczową rolę w regionalnych gospodarkach makroregionu.
  II.    Promocja Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku - multimedialna kampania promocyjna(zadanie w trakcie przygotowania)

  Kampania promująca wschodnią Polskę realizowana będzie jako projekt komplementarny (ale nie konkurencyjny) z innymi projektami promocyjnymi realizowanymi przez Polską Organizację Turystyczną (w tym z projektem POT z Działania 6.3 PO IG Promujmy Polskę Razem).

  Zaplanowana na lata 2010-2012 kampania promocyjna realizowana będzie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze zamówenia publicznego (zob. więcej)

  Zobacz również materiały opracowane na zlecenie POT:

  - Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej

  - Raport z badania jakościowego "Potencjał turystyczny Polski Wschodniej 

  Kontakt:

  Polska Organizacja Turystyczna
  Departament Współpracy Regionalnej
  tel. 22 536 70 70, fax: 22 536 70 04
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Projekt Polskiej Organizacji Turystycznej jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

   

  Liczba artykułów:
  0
  • O projekcie

   Celem projektu "Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki" jest wzrost zainteresowania ofertą turystyczną pięciu województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

   Beneficjentem projektu jest Polska Organizacja Turystyczna (POT), co wynika bezpośrednio z Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie projektów indywidualnych (M.P. Nr 89 poz. 971 z późn. zm.). Oznacza to, że POT jest odpowiedzialna m.in. za prawidłowe i terminowe przygotowanie projektu, realizację wszystkich zadań przewidzianych w projekcie, prowadzenie sprawozdawczości, a także końcowe rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego.

   Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została zawarta dnia 15 lutego 2010 r.

   Budżet projektu to kwota 23.944.117,68 PLN (na okres styczeń 2010 r. - październik 2012 r.)
    

   Projekt składa się z dwóch komponentów:
   I.      Opracowanie Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej, w tym analiza segmentów turystyki oraz typów turystów (zadanie zrealizowane) odgrywających kluczową rolę w regionalnych gospodarkach makroregionu.
   II.    Promocja Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku - multimedialna kampania promocyjna(zadanie w trakcie przygotowania)

   Kampania promująca wschodnią Polskę realizowana będzie jako projekt komplementarny (ale nie konkurencyjny) z innymi projektami promocyjnymi realizowanymi przez Polską Organizację Turystyczną (w tym z projektem POT z Działania 6.3 PO IG Promujmy Polskę Razem).

   Zaplanowana na lata 2010-2012 kampania promocyjna realizowana będzie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze zamówenia publicznego (zob. więcej)

   Zobacz również materiały opracowane na zlecenie POT:

   - Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej

   - Raport z badania jakościowego "Potencjał turystyczny Polski Wschodniej 

   Kontakt:

   Polska Organizacja Turystyczna
   Departament Współpracy Regionalnej
   tel. 22 536 70 70, fax: 22 536 70 04
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Liczba artykułów:
   5
 • Fundusze UE na turystykę

  Logo NSRO

  W niniejszym folderze znajduje się przegląd informacji o różnorodnych źródłach finansowych, z których można pozyskać unijne środki na realizację projektów turystycznych. Opisane zostały programy operacyjne zarówno o charakterze regionalnym, jak i ogólnokrajowym. Podano również dane teleadresowe instytucji, które udzielą Państwu bardziej szczegółowych danych.

   

  PRZEGLĄD ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

   

  Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
  (prowadzony we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej)

  ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
  pn.-pt. 8.00-18.00
  sob. 10.00-16.00
  tel.: 022 626 06 32, 626 06 33
  fax: 022 745 05 45

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

  Liczba artykułów:
  0
 • Akty Prawne
  W tym dziale zgromadzone zostały dostępne akty prawne, zarówno polskie jak i krajowe dotyczące funduszy strukturalnych.


  Wyszukiwarka Sejmu - Sejm

  Wyszukiwarka UE - EUR-LEX
  Liczba artykułów:
  0
 • Archiwum

  Wybierz odpowiednią kategorię...

  Liczba artykułów:
  0
  • Archiwum

   Wybierz odpowiednią kategorię...

   Liczba artykułów:
   1
 • LUBIĘ POLSKĘ! (działanie 6.3. PO IG)

  Chiny, Indie i Japonia to rynki, których cechą wspólną jest potencjał jaki stanowią dla turystyki przyjazdowej do Polski. W przeciwieństwie do rynków europejskich, które tworzyły się na tym samym gruncie kulturowym, każdy z tych krajów to odrębna kultura, historia, tradycja, estetyka i dlatego działania - w tym przekaz i jego forma wizualna - muszą być projektowane indywidualnie dla każdego z rynków.

  Równocześnie warto zauważyć, iż podróże do Europy to wyraz statusu i prestiżu, a nawet mody (moda kreowana przez Bollywood w Indiach). Dlatego produkty turystyczne oferowane na poszczególnych rynkach będą podobne i zawierają się obszarze turystyki miejskiej i kulturowej. Polska to kraj różnorodny, inny od pozostałych, z niezniszczonym charakterem, osobowością, naturą i żywą historią. Polska jest pełna kontrastów, indywidualizmu, pasji i energii. Wszystko to sprawia, że wizyta w Polsce nigdy nie jest czymś banalnym, standardowym, zapada na długo w pamięć i może stać się czymś modnym.

  W dniu 28 grudnia 2012r. Polska Organizacja Turystyczna podpisała z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowanie projektu „Lubię Polskę!", którego głównym celem jest przedstawienie oferty turystycznej Polski na arenie państw azjatyckich – Chin, Indii oraz Japonii. Dofinansowanie w ramach 6. Osi priorytetowej „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", Działanie 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 wyniosło 50 000 000 PLN.

  Celem projektu „Lubię Polskę!" jest poprawa pozycji konkurencyjnej Polski na rynkach azjatyckich. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poziom przyjazdów i wydatki turystów zagranicznych, a tym samym zwiększy eksport polskich usług i pozytywnie wpłynie na bilans handlowy kraju. Stworzy także nowe możliwości rozwoju dla podmiotów branży turystycznej w Polsce.

  Polska Organizacja Turystyczna zakłada również, iż realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia spójnego przekazu wiedzy z zakresu działań marketingowych w turystyce dla podmiotów działających w kraju i zagranicą, na rzecz rozwoju turystyki w Polsce. Zaplanowane w ramach projektu „Lubię Polskę!" działania wpłyną na poprawę jakości komunikacji (przekazu informacji) i obsługi turystów oraz podniesienie poziomu jakości i skuteczności działań promocyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu.
  Projekt „Lubię Polskę!" jest skierowany do następujących grup docelowych:

  • Konsumenci to mieszkańcy Chin, Indii i Japonii często podróżujący i wydający środki na podróże zagraniczne. W ramach projektu przewidziane jest docieranie do konsumentów bezpośrednio –poprzez przekazy reklamowe w mediach masowych, oraz pośrednio – poprzez zawodowych pośredników z branży turystycznej i dziennikarzy.
  • Przedstawiciele branży turystycznej - Działania skierowane do touroperatorów mają pokazać, że Polska może być tą destynacją, gdzie zaczyna się, bądź kończy podróż do Europy. Dotychczas przeprowadzone badania na rynkach objętych kampanią pokazują, że ci którzy odwiedzili już nasz kraj, są z tego pobytu bardzo zadowoleni. Ponadto deklarują chęć rekomendacji swojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Ponieważ rola pośrednika, jakim jest biuro podróży, agent turystyczny czy touroperator, jest wciąż znacząca z powodów proceduralnych, należy uznać, że ten kanał dystrybucji informacji będzie miał istotny wpływ na zainteresowanie Polską jako celem podróży.
  • Równolegle prowadzone będą działania w zakresie przemysłu spotkań (MICE). Grupą docelową będą tutaj organizatorzy konferencji i kongresów. Polska już dzisiaj to kraj cieszący się zainteresowaniem chińskich delegacji biznesowych odwiedzających Europę. Wraz z rozwojem wymiany gospodarczej liczba przyjazdów biznesowych do Polski będzie ulegała zmianie – w kierunku wzrostu.
  • Przedstawiciele mediów – to grupa osób, do których należą dziennikarze i osoby opiniotwórcze. Grupa pośredników, przez których trafia do konsumenta komunikat o polskich produktach turystycznych. To także grupa kształtująca wizerunek danej destynacji.
  • Wyodrębnione grupy odbiorców - producenci filmów bollywoodzkich - stanowią bardzo wpływową grupę opiniotwórczą, która może nie tylko być źródłem przychodów dla polskich partnerów (hotele, restauracje, transport, branża filmowa i studia produkcyjne), ale także korzystnie wpływać na wizerunek Polski w oczach turystów z Indii.
  Liczba artykułów:
  0
 • Lubię Polskę - O Projekcie
  Liczba artykułów:
  0
 • Współpraca

  Trzeba wypełnić treścią

  Liczba artykułów:
  0
 • Plany zamówień publicznych
  Liczba artykułów:
  1