Forum Informacji Turystycznej

Forum Informacji Turystycznej (FIT) działa jako zespół konsultacyjno-doradczy Polskiej Organizacji Turystycznej od marca 2003 roku. Stanowi płaszczyznę integracji Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu PSIT.

Zadania FIT obejmują:

 • opracowywanie wspólnych strategii działania w dziedzinie informacji i promocji turystyki,
 • inicjowanie i realizowanie działań wspierających rozwój turystyki i służących poprawie efektywności promocji,
 • integrowanie systemu informacji turystycznej, zarówno w skali kraju, jak i województw, powiatów, gmin i regionów turystycznych,
 • wspólne wdrażanie nowoczesnych technik i form pracy,
 • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i gospodarczego oraz innymi instytucjami i organizacjami zainteresowanymi rozwojem i promocją turystyki,
 • współpraca z twórcami produktu turystycznego na etapie budowy produktu i jego promocji,
 • prowadzenie działań edukacyjnych, w tym inicjowanie szkoleń i przygotowywanie ich programów,
 • inicjowanie i merytoryczne wspieranie działalności wydawniczej na rzecz sieci informacji turystycznej,
 • prowadzanie analiz funkcjonowania systemu informacji turystycznej wraz z przygotowywaniem konkretnych wniosków,
 • promowanie systemu IT, kształtowanie świadomości publicznej w kwestiach informacji i promocji turystycznej.

Władzami FIT są: Walne Zgromadzenie Członków oraz Zarząd Forum wybierany na 2-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie. Członkiem FIT może być podmiot prowadzący działalność w sferze informacji turystycznej, który złoży pisemną deklarację członkowską, delegując swojego przedstawiciela.

 

Zarząd Forum Informacji Turystycznej (kadencja 2015-2017)

 1. 1. Przewodniczący: Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji
  2. Z-ca Przewodniczącego: Sylwia Mytnik, Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie
  3. Sekretarz: Magdalena Ragus, Polska Organizacja Turystyczna
  4.Członkowie:
  • Jakub Broch, Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna i Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej w Olsztynie
  • Piotr Kończewski, Lokalna Organizacja Turystyczna „Kociewie”
  •Wojciech Dziąbek, Centrala Jurajskiej Informacji Turystycznej
  • Szymon Wieczorek, Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Forum Informacji Turystycznej

Deklaracja przystąpienia do Forum

 

 

FIT – Stare Jabłonki i Poznań, listopad 2016 r.

W listopadzie 2016 roku odbyły się dwa spotkania Forum Informacji Turystycznej. 16 listopada 2016 r. w Starych Jabłonkach, podczas Forum POT-ROT-LOT-Miasta odbyło się posiedzenie Zarządu FIT.

FIT - Iława 2-4.12.2015


W dniach 2-4 grudnia 2015 w GrandHotel Tiffi w Iławie odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Walne Zgromadzenie Członków Forum Informacji Turystycznej.

FIT - Tarnów, 19-21/11/2014

W dniach 19-21 listopada 2014 roku w Tarnowie odbyło się posiedzenie Zarządu Forum Informacji Turystycznej oraz Walnego Zgromadzenia Forum Informacji Turystycznej. Program posiedzenia został przedstawiony poniżej: