Komponent D

Promocja projektu

W związku z obowiązkiem informowania przez Beneficjenta opinii publicznej o celu realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE, źródle i wysokości jego finansowania oraz korzyściach wynikających z jego urzeczywistnienia Wnioskodawca zaplanował realizację tego zadania poprzez wykorzystanie skoordynowanych ze sobą narzędzi marketingowych. Wybór rodzaju i nasilenia wykorzystania każdego z nich będzie dostosowane do działań merytorycznych w projekcie tak, aby realizacja tego zadania była jak najbardziej efektywna.

Z uwagi na charakter wnioskowanego projektu nie sposób zaprojektować sztywnego harmonogramu prac związanych z informacją i promocją. Dlatego też plan promocji został tak skonstruowany, aby elastycznie reagować na ważne wydarzenia, jakie będą miały miejsce podczas realizacji projektu lub też takie, które będą efektem działań projektowych. Wnioskodawca przewiduje zrealizowanie kilku podstawowych zadań w ramach tej części projektu:

  • Zaplanowano utworzenie podstrony informacyjno-promocyjnej dedykowanej dla projektu „Lubię Polskę!" na portalu www.pot.gov.pl, na której umieszczane będą aktualne wiadomości o stanie realizacji projektu, materiały wizualne stworzone w ramach projektu oraz dokumentacja fotograficzna i filmowa niniejszego projektu
  • Klamrą dla opisanych działań promocyjnych będą systemowo prowadzone działania w zakresie promocji i informowania o projekcie, wśród nich konferencje na kluczowych etapach kampanii. Zaprojektowano organizację trzech głównych konferencji dla przedstawicieli: mediów, władz centralnych i samorządowych, branży turystycznej oraz innych zainteresowanych; konferencje zapewnią dostęp do pełnej wiedzy na temat zrealizowanych w ramach projektu działań oraz wsparcie merytoryczne dla podmiotów, na działalność których realizowany projekt ma znaczący wpływ; w ramach tego zadania przygotowane zostaną również ścianki informacyjne i rollup'y oraz prezentacje/ filmy promocyjne, które będą wykorzystywane do promocji projektu;
  • Zaplanowano zrealizowanie wydawnictwa informacyjnego na temat wnioskowanego projektu w formie broszury dostępnej dla wszystkich zainteresowanych działalnością POT w ramach projektu; dodatkowo przewidziano publikację podsumowującą projekt, która przedstawi zarówno założenia i cele wskazane w niniejszym wniosku, jak również efekty pracy wykonanej w ramach projektu, wydawnictwo to przyjmie kształt albumu, zawierającego pełną dokumentację merytorycznej części projektu; w ramach zadania „Promocja projektu" wyprodukowane zostaną również materiały promujące stronę internetową, z której będzie można uzyskać pełną wiedzę na temat realizowanego projektu.
  • Na bieżąco organizowane będą briefingi dla dziennikarzy dotyczące poszczególnych etapów realizacji projektu „Lubię Polskę!".

Działania informacyjne i promocyjne dla projektu zostaną również włączone do zadań merytorycznych związanych z realizacją kampanii wizerunkowo-produktowych na rynkach chińskim, indyjskim i japońskim oraz prezentacji regionalnych przeznaczonych dla branży turystycznej.