Komponent B

Badania i analizy


Realizacja celów projektu wymaga przeprowadzenia badań i analiz w następujących zakresach tematycznych:

1. Badania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i oceną kampanii promocyjnych na rynkach: chińskim, indyjskim i japońskim

Przed rozpoczęciem działań promocyjnych wykonane zostaną badania mające na celu weryfikację wstępnych założeń przyjętych w strategii komunikacji oraz adaptację koncepcji kreatywnej do specyfiki rynków docelowych. Badania prowadzone będą na rynkach objętych kampaniami oraz w Polsce (m.in. z osobami pochodzącymi z Chin, Indii, Japonii).

W trakcie trwania działań promocyjnych prowadzony będzie monitoring skuteczności i efektywności kampanii. Badania skuteczności kampanii zostaną zrealizowane w celu oceny efektów działań promocyjnych (m.in. rejestracja zmian znajomości marki i postaw wobec turystycznej marki Polska).
Monitoring efektywności kampanii (pomiar wskaźników mediowych) prowadzony będzie na bieżąco przez wykonawcę kampanii. W projekcie prowadzone będą również badania, których celem jest ewaluacja zrealizowanych działań promocyjnych oraz wykorzystywanych narzędzi.

2. Badania i analizy uzupełniające

W ramach projektu prowadzone będą badania uzupełniające wiedzę o grupach docelowych, popycie na polskie produkty turystyczne oraz pozycji Polski jako rynku recepcyjnego. Monitorowane będą również wartości mierników projektu, w szczególności mierników rezultatu (liczba przyjazdów oraz wielkość wydatków ponoszonych w związku z przyjazdem do Polski z rynków objętych kampanią).

Przewiduje się też zakup opracowań i raportów z badań realizowanych przez krajowe i międzynarodowe agencje badawcze specjalizujące się w badaniach turystyki (np. pogłębione analizy rynków, prognozy i analizy trendów) oraz zakup opracowań mediowych, w celu optymalnej alokacji budżetów reklamowych.

Badania będą realizowane zarówno przez wybrane w przetargach zewnętrzne firmy badawcze, jak również samodzielnie przez POT, w tym: za pośrednictwem własnych stron internetowych.

 

Do pobrania: Raport końcowy z badania na rynkach: chińskim, indyjskim i japońskim realizowane w ramach projektu Lubię Polskę!