Koncepcja Programu Promocji Usług Prozdrowotnych

01/06/2016

Koncepcja programu promocji usług prozdrowotnych została opracowana przez Polską Organizacje Turystyczną w oparciu o konsultację z polskimi przedsiębiorcami świadczącymi usługi prozdrowotne równocześnie potencjalnymi beneficjentami tego programu, organizacjami wspierającymi działalność prozdrowotna na rynku polskim oraz z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Wśród nich znaleźli się m.in. członkowie konsorcjum „Zdrowie, Uroda”, członkowie Forum Turystyki Przyjazdowej współpracujący z Polska Organizacja Turystyczna ramach dużych wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w Polsce i za granicą.

Podstawą do opracowywania programu były również wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji projektu systemowego pn.”Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” realizowanego w latach 2012 – 2015 w tym opinie realizatorów i udziałowców projektu „turystyka medyczna” wdrażanego w ramach tego projektu. Ogółem w konsultacji wzięło udział ponad 200 podmiotów zainteresowanych kształtem programu.

Zgodnie z założeniami dla każdego z branżowych programów promocji Polska Organizacja Turystyczna przygotowała wykaz rynków pozaunijnych, na terenie których program będzie realizowany oraz działania promocyjne, które zostaną przeprowadzone w związku z jego realizacją. W programie uwzględniono również najważniejsze międzynarodowe imprezy targowo-wystawiennicze o wymiarze światowym, organizowane na terenie Unii Europejskiej. Wiedzę z zakresu popytu na polskie usługi prozdrowotne na rynkach zagranicznych zaczerpnięto z opracowań przygotowanych przez Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej na odpowiednich rynkach.

Do pobrania:

Cel i zakres poddziałania 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych– Go to Brand” oraz warunki uzyskania dofinansowania