Pomoc publiczna

02/02/2009

Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki - programy pomocowe dla Dzialania 6.4.

Rozporządzenie MSIT z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz.U. 2009 nr 107 poz. 893)

Rozporządzenie MSiT z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Dz.U. 2010 nr 131 poz. 887) 

Uchwała w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocowego

____________________________________________________________

Materiał na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

____________________________________________________________

Ekspertyza na zlecenie POT 

Możliwość wykluczenia pomocy publicznej w ramch Działania 6.4 PO IG 2007-2013

____________________________________________________________

Rozporządzenie Komisji Europejskiej

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

____________________________________________________________

Roczne raporty Komisji Europejskiej nt. Polityki Konkurencji