Jak promować projekt ?

13/09/2007

Wymóg rozpowszechniania informacji o unijnych źródłach dofinansowania oraz ich promowanie spoczywa na wszystkich uczestnikach procesu wdrażania funduszy strukturalnych, łącznie z beneficjentami poszczególnych projektów. Tablice informacyjne i pamiątkowe umieszczane na miejscu realizacji danego przedsięwzięcia, publikacje opatrzone logo UE, powiadamiające o współfinansowaniu kosztów ich wytworzenia przez Unię Europejską, to tylko niektóre z przykładów wywiązywania się z tego rodzaju obowiązków.

Szczegółowe zasady przestrzegania zasad informacji i promocji określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego, wydane na podstawie unijnych rozporządzeń. Zachęcamy do zapoznania się z tymi wskazówkami, jak również z poniższymi opracowaniami dotyczącymi tej tematyki.

 

Strategia komunikacji funduszy europejskich na lata 2007-2013

Zał. do Strategii komunikacji funduszy europejskich "Księga znaku"

 

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (zalecenia MRR - Instytucji Zarządzającej PO IG)

Sprawdź kurs EURO do określenia wartości wkładu publicznego do projektu w kontekście wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych

Logotypy do pobrania


Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach

Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - pozytyw

Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - negatyw

 

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (wersje angielskie)

Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach

Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - pozytyw

Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - negatyw


Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka - kolor

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka w szarościach

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - pozytyw

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - negatyw


Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (wersje angielskie)

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka - kolor

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka w szarościach

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - pozytyw

Logotypy Programu Innowacyjna Gospodarka czarno-białe - negatyw

 

Flagi Unii Europejskiej

Flagi Unii Europejskiej w j. angielskim

 

 

Więcej informacji na temat zasad i dokumentów uzyskają Państwo na portalu Funduszy Europejskich

 

Zob. jeszcze: Udzielanie zamówień publicznych na działania informacyjno-promocyjne (ekspertyza na zlecenie MRR)