Słownik

Audyt

Beneficjent

Beneficjent końcowy

Beneficjent ostateczny

Beneficjent pomocy

Beneficjent wiodący projektu w działaniu 6.4 PO IG

Cel generalny/główny/nadrzędny/strategiczny

Cel horyzontalny

Cel operacyjny

Cel pośredni

Cel strategiczny

Cele

Certyfikacja wydatków

Cross-financing

Działanie

Dziedzina interwencji

Dokumenty programowe

Efektywność (wykorzystania środków)

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Ewaluacja

Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz sektora turystycznego

Gospodarka turystyczna

Innowacyjność

Instytucja Płatnicza

Instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej

Instytucja Pośrednicząca

Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja wdrażająca

Instytucja Zarządzająca

Inwestycje celu publicznego

Izby gospodarcze działające na rzecz sektora turystycznego

Komisja Europejska

Komisja Oceny Projektów

Komitet Monitorujący

Konkurencyjność regionu

Konsultacje społeczne

Kontrakt Wojewódzki

Kontrola Finansowa

Korekta Finansowa

Koszty kwalifikowane

Krajowy System Informatyczny (KSI)

Kryteria wyboru projektów

Kwalifikowalność wydatków

Kwantyfikacja

Lider projektu

Liniowy produkt turystyczny

Miejskie convention bureaus

Monitorowanie

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Nieprawidłowości

Ocena oddziaływania na środowisko

Odwiedzający

Ogólnopolski system rezerwacji

Okres programowania

Organizacje pozarządowe działające na rzecz sektora turystycznego

Partnerstwo

Płatność okresowa

Początek okresu kwalifikowalności

Polityka spójności

Polski Ośrodek Informacji Turystycznej (POIT)

Pomoc de minimis

Pomoc publiczna

Pomoc techniczna

Produkt turystyczny

Program Ambasadorów Kongresów

Program operacyjny

Priorytet

Projekt indywidualny

Projekt ponadregionalny

Projekt systemowy

Projekt unikatowy

Projekt

Publiczne środki krajowe

Publiczne środki wspólnotowe

Pułap intensywności

Refundacja wydatków

Regionalne i lokalne organizacje turystyczne

Rezultaty

Sieciowy produkt turystyczny

Strategia Lizbońska

Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013

Studium wykonalności

System informacji turystycznej

Turystyka

Turyści

Uszczegółowienie programu

Wkład własny

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o płatność

Wskaźniki bazowe

Wskaźniki monitorowania

Wskaźniki oddziaływania

Wskaźniki podstawowe

Wskaźniki produktu

Wskaźniki programu

Wskaźniki rezultatu

Wstępne studium wykonalności

Zamówienia publiczne

Zasada n+3

Zasada partnerstwa